Przeczytaliście nasze artykuły już 2.000.000 razy!

Zapōmnieli my napisać ô naszym drugim geburstaku (ôd lutym 2020 sōm my 2 lata starzi), zapōmnieli my spōmnieć, jak mieli my 2000 i 2500  artykułōw na naszej strōnie, ale dzisiej już my sie pilnowali. Dzisiej rano na naszŏ strōna wachtyrz.eu zajrzeliście 2.000.000 rŏz! Tōż DZIYNKUJYMY, że nŏs czytŏcie!

Do dzisiej ôpublikowali my 2608 artykułōw, kere napisało 68 autorōw, z czego 48 % bōło po ślōnsku, 50% po polsku, 2% cuzamyn po niymiecku, czesku i angielsku. Ôkrōm założycieli (Rafał Szyma, Grzegorz Kulik i Pejter Długosz) nojbarzij regularnie piszōm dō nŏs: Mōnika Neumann, Marcin Musiał, Stanisław Neblik, Aleksander Lubina, Mirosław Syniawa, Piotr Zdanowicz, Henryk Jaroszewicz, Piotr Kaczmarczyk, Jan Lubos, Arkadiusz Poźniak, Tomasz Kamusella, Józef Porwoł, Ewa Grzesik, prof. Gerhard Bartodziej i Bernhard Soika.

Dziynki Waszej finansowej pōmocy doszli my do sytuacyje, kaj mogymy co miesiōnc 5 nojbarzij poczytnym autorōm wypłacić symboliczne hōnorarium (po 100 złotych) a być spokojni ô ôpłaty serwerowo-dōmynowe.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Naszŏ misyjŏ mōmy durch takŏ samŏ:

Informacyjŏ mŏ siyła. Siyła pokazowaniŏ prŏwdy. Siyła zmiynianiŏ świata naôbkoło nŏs. Siyła łōnczyniŏ ludzi. Beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz.eu – ślōnski serwis z informacyjami.
Wachtyrz.eu je lokalny. Dŏwŏ plac, coby sie trefić. Dŏwŏ nŏrzyńdzia, coby znojś partnyra do geszeftu, usugi, do spōlnego działaniŏ sam-tukej, u nŏs.
Wachtyrz.eu je regiōnalny. Zasuwŏ granice, co sōm w gowach. Niy zaglōndŏ na wojewōdztwa i kraje. Stŏwŏ na pozycyji ślōnskij – i żŏdnyj inkszyj.
Wachtyrz.eu je globalny. Toć, dōm je ważny, ale niy idzie durch siedzieć w dōma. Wachtyrz spōminŏ, co sōm my czyńściōm Europy i świata. Co Ślōnsk to je Europa i świat.
Wierzymy, iże potrzebny je ślōnski serwis z informacyjami – ciekawy, przidajny, po blisku – beztōż ôtwiyrōmy Wachtyrz. Patrzymy, coby była sam siyła informacyji, ale tyż coby zrobić ś niego sroge nŏrzyńdzie, co poradzi postarać sie ô lokalne, regiōnalne i globalne ślōnskie sprawy.
Bydź z nami. Spōlnie użyjymy dobryj siyły ôd informacyje.

Dej pozōr tyż:  Kolejny Mistrz Polski we fusbalu!

Tōż liczymy, że bydziecie regularnie zaglōndać na naszŏ strōna www.wachtyrz.eu a w miara możliwości tyż cojś ciekawego na ślōnske tematy napiszecie abo nŏs inakszyj wesprzecie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Przeczytaliście nasze artykuły już 2.000.000 razy!

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza