Prezyntacyjŏ Korpusu Ślōnskij Mŏwy – zaproszynie

19 grudnia ô piōntyj po połedniu we zalu Benedyktynka we Bibliŏtyce Ślōnskij zaprezyntowany bydzie Korpus Ślōnskij Mŏwy. Projekt to dzieło ôd Grzegorza Kulika, co dostoł na jego ôpracowanie stypyndium Marszałka Wojewōdztwa Ślōnskigo w dziedzinie kultury.

Korpus Ślōnskij Mŏwy to piyrszy taki zbiōr, co interesuje sie ślōnskōm gŏdkōm. Mŏ ôn dwa milijōny słōw tak z polskij, jak tyż z czeskij strōny Gōrnego Ślōnska. Materyje pochocdzōm z ôstatnich 450 lŏt. Skłŏdŏ sie z tysiyncy dokumyntōw ślōnskij mŏwy pisanyj i gŏdanych. Sōm w nim dzieła literacke, artykuły presowe, teksty gwarowe, religijne, pamiyntniki, eseje, korespōndyncyjŏ, a nawet kōmunikaty we formie statusōw we mydiach społecznościowych.

Ô projekcie ôpowiy Grzegorz Kulik, a cołki tref pokludzi Jerzy Ciurlok.

Stymp wolny.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

19 grudnia, 17:00
Bibliŏtyka Ślōnskŏ
plac Rady Europy 1
40-021 Katowice
zal Benedyktynka

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza