Prezident ČR na Ślōnsku

Miloš Zeman, prezident Republiki Czeskej, we dniach 24-26 wrzejśnia przebywŏ na bezuchu gospŏdarskim we Krŏju Ołomunieckim. Krŏj Ołomuniecki to we wiynkszości Morawy, ale jedyn powiat – Jeseniki – to historycznie Ślōnsk. Piyrszego dnia Miloš Zeman bōł we Ołomuńcu, kaj terfiōł sie ze hetmanym tego Krŏju, Jiřím Rozbořilem.

We wtorek bandzie w Przerowie i Szumperku, a ôstatniego dnia planowany je tyż bezuch prezidenta na ślōnskij tajli Krŏju Ołomunieckiego. Pojedzie do Mikulowic (blank blisko granicy ze Polskōm) a na nojwyższym wiyrchu Gōrnego Ślōnska, Pradziadzie, trefi sie ze hetmanōma Krŏju Ołomunieckygo i Krŏju Morawsko-Ślōnskygo. Tam bandōm gŏdać ô problymach tych ôbu krŏjōw, we kerych podzielōny sōm ślōnsky ziymie, co przinŏleżōm do Republiki Czeskej.

 

Foto tytułowe: Jakub Res [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza