Praczka pseudokibicōw w Tychach

Do batalije kole 300 kibicōw miało dojść wczorej w parku miyjskim przi ul. Edukacyje w Tychach. Na placu zarŏz ukŏzali sie tyscy policyjōny jak tyż mōndurowi z jednotek ôściynnych. Skuli zdarzyniŏ zastawiōno było 6 pseudokibicōw. Szandarzi uzdŏwajōm, co sie trefiyło, jak tyż uczestnikōw. Zastawiyni stanōm przed prokuratorym, co uzdŏ ô jejich dalszym losie. Dziynki gibkij akcyji policyjōnōw grupa sie rozproszyła i niy doszło do eskalacyje kōnfliktu, a możno nawet tragedyje.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wczorej po godzinie 20.00 policyjōny z Tychōw dozdrzeli w rejōnie parku miyjskigo przi ul. Edukacyje chuliganōw ôblyczōnych w dresy, kominiarki, rynkawice do sztuk walki jak tyż ôwijki bokserske. Grupa kole 150 ôsob wleciała do parku, i wziōnła lecieć w strōnã drugij grupy pseudokibicōw ô podobnyj wielości uczestnikōw. Policyjōny zarŏz wziōnli przerywać praczkã jak tyż powiadōmiyli dinst jednostki, co pozwoł na sparcie mōndurowych z Bierunia, Mikołowa, Katowic i z Bielska-Biołyj.

Dziynki interwyncyji wachtyrzy prawa niy doszło do eskalacyje kōnfliktu, a możno nawet tragedyje. Mōndurowi zastawiyli auto, co nim jeździyli chopi z Czech. Fōnkcjōnariusze zabezpieczyli niybezpiyczne nŏczynie w wozidle. Znŏdniynte ôd mōndurowych przedmioty, keby były użyte, mogły prziniyś bardzo poważne rany. Na terŏz szandarzi niy majōm informacyji ô żŏdnych ôsobach poszkodowanych.

Skirz zdarzyniŏ policyjōny zastawiyli 6 chopōw, co im je ôd 22 do 33 lŏt. Piyńciu z nich to ôbywatele Czech, jedyn to miyszkaniec Tychōw. Policyjōny ôbsztalujōm uczestnikōw batalije i zbiyrajōm materyjõ dowodowõ, co podle nij bydōm przedstawiōne chycōnym ôbskażynia udziału w zbiegowisku jak tyż praczki. Zastawiyni stanōm przed prokuratorym, co uzdŏ ô jejich losie. Grozi im nawet 3 lata heresztu.

Foto na wiyrchu: KMP Tychy

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-