Pościg w Pawłowie za ôżartym kerowcōm

Skuli nowelizacyje prawideł i traktowaniŏ niystaniyńciŏ do policyjnyj kōntrole za przestympstwo, 62-letni miyszkaniec Raciborza musi ôczekować srogich kōnsekwyncyji za ucieczkã. Chop złōmoł prawo wczorej po połedniu, jak przi kerowaniu volkswagenym we Pawłowie niy zastawiōł auta do kōntrole drōgowyj. Dalszy los niyôdpedzialnego kerowcy je w rynkach sōndu.

Ôd 1 czyrwnia 2017 roku niystaniyńcie do kōntrole stało sie przestympstwym. Kerowca, co uciykŏ przed policyjōm musi ôczekowaće terŏz sztrŏfy ôd 3 miesiyncy do nawet 5 lŏt heresztu. Na ôsoby, co łōmiōm nowe prawidła, gyrichty bydōm tyż nakłŏdać niyôdwołalny zakŏz kludzyniŏ wszelkich wozideł na czas ôd roku do 15 lŏt. Do tyj pory niystaniyńcie do policyjnyj kōntrole było wykroczyniym, co za nie groziyła sztrŏfa do 5 tys. złotych abo heresztu do 30 dni.

Do zdarzyniŏ doszło wczorej kole godziny 19:15 na ulicy Powstańcōw Ślōnskich w Pawłowie. Wtynczŏs patrol raciborskij drōgōwki w czasie mierzyniŏ szwōngu dozdrzoł kerujōncego volkswagenym, co przekroczōł przizwolōnŏ wartkość w terynie zabudowanym, a potym niy stanōł do kōntrole drōgowyj. Szandarzi zarŏz wziōnli ścigać kerowcy i dŏwali mu sygnały, żeby zastawiōł auto, ale ôn niy ryagowoł. Niyôdpedzialny kerowca przi pościgu złōmoł pŏrã prawideł ruchu drōgowego i bōł niybezpieczny dlŏ inkszych używŏczōw drōg. W kōńcu policyjōny przerwali ucieczkã kerowcy na ulicy Żōłkewskigo w Raciborzu. Przi zastawiyniu uszkōdzōny bōł radiowōz, co w niego wjechoł uciykajōncy volkswagenym. Pirat drōgowy to 62-letni miyszkaniec Raciborza. Wyklarowała sie tyż prziczyna jego ucieczki: chop bōł ôpity. Po przebadaniu pokŏzało sie, co mŏ jedyn prōmil alkoholu w ôrganiźmie. Mōndurowi zastawiyli mu prawo jazdy, terŏz ô jego dalszym losie uzdŏ gyricht.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Fotografijŏ na wiyrchu: KPP Racibōrz.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza