Politechnika Ślōnskŏ na przodku rankingu nojlepszych szkōł w Polsce

Dwa kerunki sztudiōw kludzōne na Politechnice Ślōnskij: inżynieryjŏ strzodowiska na Wydziale Inżynieryje Strzodowiska i Ynergetyki jak tyż logistyka na Wydziale Ôrganizacyje i Regyrowaniŏ – ôstały ôcyniōne za nojlepsze w Polsce w Rankingu Sztudiōw Inżynierskich Perspektywy 2018.

Wszyjske 5 kerunkōw kludzōnych na Politechnice Ślōnskij znŏdło sie w tym roku na przodku rankingu we swojich kategoryjach. Na drugim placu bōł sie transport na Wydziale Transportu, a na trzecim biotechnologijŏ kludzōnŏ na Wydziale Autōmatyki, Elektrōniki i Informatyki jak tyż elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym.

Uczelnia znŏdła sie w piyrszyj sztwōrce nojlepszych szkōł technicznych. W latosij edycyji nojwiyncyj wydziałōw w piyrszyj trōjce kożdyj z 21 rankingowanych dyscyplin sztudiōw technicznych miały sztyry uczelnie: Politechnika Warszawskŏ (10 wydziałōw na piyrszym placu, 7 – na drugim, 4 – na trzecim), Akadymijŏ Gōrniczo-Hutniczŏ m. Stanisława Staszica w Krakowie (ôdpednio: 8-7-2), Politechnika Ślōnskŏ (2-1-2) i Politechnika Wrocławskŏ (1-4-5) – czytōmy na strōnie Perspektyw.

W Rankingu Sztudiōw Inżynierskich Perspektywy 2018 ôcyniōno było 21 dyscyplin sztudiōw technicznych. Do jejich ôcyny ôstało użytych 12 skŏźnikōw pogrupowanych we sześ kryteriōw: prestiż, absolwynciŏ na rynku pracy, potyncjoł akadymicki, efektywność naukowŏ, potyncjoł dydaktyczny, innowacyjność. Ranking Sztudiōw Inżynierskich Perspektywy 2018 to piyrszy w rankingowej historyji Perspektyw ekstra ranking, adresowany do precyzyjnie ôbranyj grupy ôdbiyrŏczōw, co nimi sōm ambitni kandydaciŏ na sztudyja techniczne, zainteresowani dostaniym tytułu inżyniera i magistra inżyniera na nojbarzij rynōmowanych wydziałach polskich szkōł technicznych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnske derby w rugby już w sobota

Fotografijŏ na wiyrchu: Konrad Kurzacz / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza