Pokŏz filmu „Wir sind Juden aus Breslau” we Muzeum Gōrnoślōnskim

Zaprŏszōmy na jedyny we wojewōdztwie ślōnskim pokŏz filmu dokumyntalnego „Wir sind Juden aus Breslau / Sōm my Żydami z Wrocławia. Ôcalałŏ młōdź i jeji losy po roku 1933”. Prymiera światowŏ tego wyjōntkowego filmu ôdbyła sie 6 listopada 2016 roku w Kinie Nowe Horyzōnty we Wrocławiu (Europejskij Stolicy Kultury), a prymiera niymieckŏ – 13 listopada 2016 roku w Berlinie.

Byli modzi, patrzeli w prziszłość połni ôczekowań, w Breslau, co zamiyszkowała wtynczŏs trzeciŏ co do srogości gmina żydowskŏ Niymiec, czuli sie u siebie. Potym do władze doszoł Hitler. Ôd tego mōmyntu tych żydowskich nastolatkōw swiōnzoł spōlny los prześladowań ôd nazistowskich Niymiec. Niykerzi musieli uciekać abo ymigrować, inksi przeżyć nawet ôbōz kōncyntracyjny Auschwitz. Pozbyci dōmōw, poradziyli uciyc, rozlecieli sie na wszyjske strōny świata. Budowali swoje nowe życie w roztōmajtych krŏjach. Niemało z nich prziczyniyło sie moc do założyniŏ i zbudowaniŏ Państwa Izrael.

W cyntrum filmu sōm prawie losy 14 ôcalałych świŏdkōw historyje. Ôni niy ino żywo pamiyntajōm tamte strzodowiska żydowske w Breslau. Jejich niyskorniyjsze prōby ukazujōm impōnujōncy, wielowymiarowy portret tyj gyneracyje. Niykerzi z nich nawet bierōm na swoje barki dalekõ rajzã do miasta narodzyniŏ i pojadōm do dzisiyjszego Wrocławia, kaj trefiajōm polsko-niymieckõ grupã młodzi. Ôsobliwie w czasach corŏz srogszego antysymityzmu film buduje most ymocyjōnalny pōmiyndzy przeszłościōm a prziszłościōm tworzōnōm, ze srogōm ôdpowiedzialnościōm, ôd nŏs wszyjskich.

We filmie pokŏzane były nowe place zamiyszkaniŏ bohatyrōw w Stanach Zjednoczōnych, w Izraelu, w Wielkij Brytaniji, we Francyji, a nawet w Niymcach. Tym spusobym film dŏwŏ możebność do pojyńciŏ zasiyngu „byciŏ ciepniyntym we świat”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Wokalistka ze Ślōnska ze Czeskim Słowikym 2021

Ważnõ rolõ we filmie ôdegrŏwŏ tyż ôdbudowa gminy żydowskij we Wrocławiu, kerŏ ôd dŏwnŏ już niyma niymieckŏ. Przedstawiynie tego wōntku ukazuje boleśnie miarã katastrofy. Kōntrast do przeszłego, nieôdwrŏcalnie stracōnego, powiynkszy sie w boleśnie i z drugij ale strōny zarysowuje subtelnõ szansã nowego poczōntku.

bohaterowie:
Esther Adler, Gerda Bikales, Renate Lasker-Harpprecht, Anita Lasker-Wallfisch, Abraham Ascher, Eli Heyman, Walter Laqueur, Günter Lewy, Wolfgang Nossen, Max Rosenberg, Pinchas Rosenberg, Mordechai Rotenberg, Fritz Stern, David Toren
a tyż polsko-niemieckŏ grupa młodzi w Berlinie i we Wrocławiu

scynariusz i reżyseryjŏ: Karin Kaper i Dirk Szuszies

data: 23 września 2018 (niydziela), godz. 16.00
plac: Centrum Edukacji, pl. J. III Sobieskiego 2
prowadzōm: Leszek Jodliński i dr Joanna Lusek
goście: Karin Kaper i Dirk Szuszies
stymp wolny

Zdrzōdło: materyje presowe.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza