Podpoloł, bo sie gorszōł na swojã dziouchã

Szandarzi z kōmisariatu III w Bielsku-Biołyj społym z kryminalnymi z bielskij kōmyndy chyciyli modego chopa, co je podyjzdrzany ô podpŏlynie dwōch pywnic i kiosku. Straty siōngajōm blisko 10 tysiyncy zł. Sprŏwca podpŏloł skuli tego, że bōł zgorszōny na swojã dziouchã. Na swojim kōńcie mŏ tyż włōmania do kioskōw. Za te przestympstwa może dostać do 10 lŏt heresztu.

16 kwietnia, zarŏz przed pōłnocōm w bloku przi bielskij ulicy Boryczki zgorały dwie pywnice. Spŏlyły sie trzimane tam ôpōny autowe jak tyż instalacyjŏ elektrycznŏ. Skirz bezpieczyństwa ewakuowano 20 miyszkańcōw. Fojermany wartko ugasili ôgyń i zastawiyli rozchodzynie sie ôgnia na dalsze izby. Wczorej w nocy sprŏwca podpŏlōł kiosk przi ulicy Cieszyńskij. Zgorało nŏczynie i tŏwŏr, a posiedzicielka wyceniyła straty na blisko 2 tysiōnce złotych.

Wachtyrze prawa podyjzdrzewali, co ôgnie to efekt świadōmych podpŏlyń. Akuratnie przijzdrzeli sie cołkij sprawie. Przekludzōnŏ była szczegōłowŏ ekspertyza i pozorne ôglyńdziny placōw, co w nich sie polyło. Zaczyntŏ była tyż ôbserwacyjõ tego rejōnu. W miyjscu, kaj doszło do ôgni skerowano było ekstra patrole, tak umundurowane, jak i ôperacyjne. Szandarzi uzdali, iże zwiōnzek z podpŏlyniami może mieć 24-letni bielszczōn. Wczorej po połedniu podpŏlŏcz bōł chycōny ôd policyjōnōw z trzecigo kōmisariatu i kryminalnych z bielskij kōmyndy. Chop trefiōł do policyjnego heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szandarzi uzdali, iże podpŏlynia, to niy jedyne przestympstwa, co chycōny je popołniōł w ôstatnim czasie. Na poczōntku kwietnia włōmoł sie dwa razy do kiosku wielobranżowego na bielskim ôsiedlu Kopernika. Szkody skuli niego to blisko 10 tysiyncy zł. Dzisiej chop mŏ usłyszeć ôbskarżynie, a ô jego dalszym losie usōndzi prokuratura i gyricht. Grozi mu do 10 lŏt za krŏtami.

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Fot. KMP Bielsko-Biołŏ

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza