Po XXX Ślōnskim Sztwortku we Rybniku

Przyłōnczyni wschodnij czyńści plebiscytowego ôbszaru Gōrnego Ślōnska w 1922 roku to bōł poczōntek głymbokich zmianōw politycznych, gospodarczych a społecznych. Gynsto zaludniony, zasobny we surowce, zindustrializowany regiōn zostoł włōnczony do rekonstruowanego i ubogigo państwa Polskiego – z wszelkimi tego konsekwyncyjami… negatywnymi jak i pozytywnymi. Kerych było wiyncyj i czymu? – poôsprawioł dr Sebastian Musioł podczas trzydziestego już Ślonskiego Sztwortku.

Ô konsekwyncjach skuli wydarzyń sprzed sto rokōw ôsprawiali uczestniki trefu ôrganizowanego bez DURŚ, w Halo Rybnik. Tref na żywo relacjonowany bōł na kanale facebookowym stowarzyszynia przez Krzysztofa Szwedę i ôglōndało go rekordowo liczba widzōw. Całość kludziyli Prezes DURŚ Jōzef Porwoł a Tomasz Świerczek.

Foto: Damian Bizoń

Dej pozōr tyż:  Fenomen "Ezzi'ego" - statystyki nie kłamią...

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Po XXX Ślōnskim Sztwortku we Rybniku

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza