Parlamynt Ojropejski za Brexitym, Szkocyjŏ za nowym referyndum

Parlamynt Ojropejski przijōn dzisiej umowa Brexitu. Za przijyńciym Brexitu wejlowało 621 ojroposłōw, naskwŏl bōło 49, a 13 sie strzimało. Bo welōnku ojroposły zaśpiywali szkockŏ pieśń “Auld lang syne” (śl. Za dŏwne, dobre dni).

W tyn sam czasie parlamynt we Szkocyji przijōn antrag ô nowe referyndōm za niezawisłościōm. Za wejlowało 64 posłōw, naskwŏl bōło 58.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ale my dzisiej mniyj ô polityce, a wiyncej ô pieśni kerŏ zaśpiywano we Ojropejskim Parlamyncie. Czy wiycie, że pieśń szkockygo poety Roberta Burnsa mŏ tyż ślōnski przekłŏd? Ukozoł sie ôn we “Wierszach i śpiywkach Roberta Burnsa“, kere na ślōnski przełożōł Mirosław Syniawa. Prezyntujymy Wōm ôbie wersyje: szkockŏ i ślōnskŏ.

AULD LANG SYNE

Chorus.
For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne,

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne.

And surely ye’ll be your pint stoup,
And surely I’ll be mine;
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.

We twa hae run about the braes,
And pu’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary fit,
Sin’ auld lang syne.

We twa hae paidl’d in the burn,
Frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar’d
Sin’ auld lang syne.

And there’s a hand, my trusty fiere!
And gie’s a hand o’ thine!
And we’ll tak a right gude-willie waught,
For auld lang syne.

1788 (Piyrszy rŏz durkowane w: James Johnson, The Scots Musical Museum, v. 5, Edinburgh 1797).

ZA DŎWNE, DOBRE DNI

Refryn
Za dŏwne dni, przŏcielu mōj,
Za dŏwne, dobre dni,
Pōjdź, wypijymy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

Mŏ stracić sie to, czymuś przoł,
Choć kajś w pamiyńci śpi?
Mŏ stracić sie to, czymuś przoł,
I dŏwne, dobre dni?

Isto ci lagã fōndnã rŏd,
Ty tyż rŏd fōndniesz mi
I wypijymy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

Na gōrki drŏpali my sie
I rwać gyńsiczki szli;
Kans drōgi przeszoł kożdy z nŏs
Ôd tamtych, dŏwnych dni.

W rzyczce pływali my niy rŏz
I w słōńcu potym schli;
Morskŏ głymbina dzieli nŏs
Ôd tamtych, dŏwnych dni.

Jŏ ci, przŏcielu, rynka dōm,
Ty swojã podej mi,
Pōjdź, pōjdź, wypijmy jeszcze rŏz
Za dŏwne, dobre dni.

 

 

To kiedy zaśpiywōmy publicznie po naszymu “Za dŏwne, dobre dni”?

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza