Ôstrawa: chop myśloł, iże wygroł wielke piniōndze, a to bōł ino śnik

Ôbudzić sie ze piyknego śniku to nic przijymnego. Bez przikłŏd jak Wōm sie zdŏ, iżeście sōm bogaci. Nic inkszego ale niy ôstŏwŏ, jak machnōńć rynkōm i weznōńć sie za dziynne ôbowiōnzki. Ale 40-latek z Ôstrawy niy poradziōł widzieć co je richtich, a co je śpik. Musiała mu pōmōc policyjŏ.

Jakiś czas tymu chop pedzioł policyji, iże ftoś mu porwoł 165 tysiyncy korōn. Piniōndze ôdebroł u bukmachera we Brnie. Tak fajrowoł, iże jak przijechoł nazŏd do Ôstrawy, to ôżarty usnōł na trŏwniku jednyj ze krziżōwek.

To wyużōł niyznany złodziyj, co mu porwoł wygranõ. Chop tak myśloł, bo jak sie ôbudziōł, to żŏdnych piniyndzy niy mioł. Na nastympny dziyń poszoł na kōmisariat i tam wszyjsko ôpowiedzioł. A kryminalni zarŏz wziōnli robić.

Moc byli ale udziwiyni, jak po jakimś czasie sie pokŏzało, iże wszyjsko wyglōndŏ blank inakszyj. Chop niy wygroł żŏdnych piniyndzy, ani niy bōł we Brnie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak szandarzi sie pytali, czymu wymyślōł cołkõ historyjõ, ôn ino zruszōł ramiōnami i pedzioł „No możno mi sie ino zdało, żech wygroł!”. Policyjŏ tōż ustała nad tym robić.

Chociŏż chop bez pŏrã dni wziōn czas wielu wachtyrzōm prawa, to nic mu niy grozi, ani niy musi płacić za nic. Może to zrobić dobrowolnie. Pytanie ino, czy mŏ na to piniōndze. Możno jak richtich coś wygrŏ, to co pośle.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza