Ôpole: Baba sprała chopa i porwała mu pijōndze i dokumynta

Już na drugi dziyń ôd zgłoszyniŏ kryminalni z Ôpolŏ chyciyli podyjzdrzanych ô rozboje. 30-letniŏ miyszkanka Ôpolŏ społym ze swojim 38-latowym partnyrym miała sprać 78-latka, a potym weznōńć mu pijōndze i dokumynta. Podyjzdrzani usłyszeli już ôbskarżynie.

Wszyjsko trefiyło sie na poczōntku lipnia w Ôpolu. Podle ôbsztalowań policyje, na jednym ze skwerōw dwōch chopōw i kobiyta pospōł piyli alkohol. Niyskorzij miyndzy modōm miyszkankōm Ôpolŏ i 78-latkym zaczła sie breweryjŏ. Kobiyta zażōndała ôd starszego chopa pijyndzy. Jak ôn niy chcioł jij ich dać, 30-latka społym ze swojim partnyrym miała sprać swojã ôfiarã i porwać jeji pijōndze jak tyż dokumynta.

Szandarzi, co się zajmujōm sprawōm, zabezpieczyli ślady i stworzyli rysopisy ôsōb ôdpedzialnych za tã breweryjõ. Na nastympny dziyń policyjōny chyciyli kobiytã i jeji partnyra. Miyszkańcy Ôpolŏ usłyszeli trzi ôbskarżynia rozboju. Terŏz sprawa skōńczy sie w gyrichcie.

Zdrzōdło: KMP Ôpole, foto: KPP Wodzisław

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-