Ôpiyli sie we trzech. Jedyn straciōł cołke piniōndze

Siymianowiczōn zaprosiōł do pōmiyszkaniŏ 2 kamratōw, z kerymi społym piōł alkohol. Po jejich wyjściu z pōmiyszkaniŏ straciyły sie uszporowane piniōndze ôd małżyństwa. Ôdkryła to dopiyro ślubnŏ, kerŏ wrōciyła do dōm i znŏdła swojigo śpiōncego chopa. Widok jejich pōmiyszkaniŏ pokazowoł, iże pod jeji niyôbecność dzioł sie tam połny alkoholu fajer. Kobiyta powiadōmiyła mōndurowych i przekŏzała im dane sprŏwcōw. Już po pŏrudziesiyńciu minutach jedyn ze raubiyrzy bōł w rynkach policyjōnōw. Jego kōmpan tyż ôstoł zastawiōny.

Ô tym jak zgubne może być picie alkoholu nawet ze swojimi swojŏkami, dowiedzioł sie siymianowiczōn. Dwōch jego kamratōw ôkradło go z cołkich uszporowanych piniyndzy, kere mioł skryte w pōmiyszkaniu. Ôdkryła to dopiyro ślubnŏ, kerŏ po powrocie do dōm trefiyła na widok ôżartego, śpiōncego chopa i bajzel świŏdczōncy ô alkoholowym trefie. Wartko postrzōd sōmsiadōw ôbsztalowała, kogo gościł jeji ślubny. Kobiyta powiadōmiyła policyjōnōw ô porwaniu 30 tysiyncy złotych i przekŏzała dane sprŏwcōw. Mōndurowi zarŏz pognali za raubiyrzami. Już po pŏrudziesiyńciu minutach piyrszy ze sprŏwcōw bōł zastawiōny. Bōł nim 56-latek. W chwili zastawiyniŏ chop bōł ôżarty, mioł bez 3 promile alkoholu. Jego modszy kōmpan wpŏd w rynce mundurowych w nastympny dziyń. Pokrziwdzōne małżyństwo ôdzyskało mynij jak pōłowã swojich uszporowanych piniyndzy. Dzisiej 56-latek i 42-latek usłyszeli ôbskarżynie. Skuli tego, iże chopi wyciōngli piniōndze ze zawartyj i zabezpieczōnyj skrytki, bydōm ôdpowiadać za porwanie ze włōmaniym.

Dej pozōr tyż:  Tychy: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza