Ôpity kerowca wjechoł w radiowōz

Podle zgłoszyniŏ audi jechało cołkōm szyrokościōm jezdnie. Policyjōny pojechali, by jak nojwarcij zlokalizować i zastawić ôpitego kerowcy. Tyn straciōł panowanie nad autym i wjechoł w jejich radiowōz. 26-latek mioł bez 1,5 promila.

Informacyjõ ô tym, iże w rychtōnku Grodkowa mŏ jechać ôpity kerowca, ôficyr dyżurny ôdebroł we strzodã pŏrã minut po 19:00. To świadek, co jechoł za podyjzdrzanym audi dojzdrzoł niybezpiecznõ jazdã ôd kerowcy. Chop mioł jechać cołkōm szyrokościōm jezdnie i tworzōł ciynżke zagrożynie dlŏ inkszych używŏczōw drōg.

Na skŏzanõ drōgã pojechali szandarzi – jejich cyl, to było jak nojwarcij znojś i zastawić ôpisane we zgłoszyniu auto. Dozdrzeli je pŏrãset metrów za Grodkowym. Wachtyrze prawa zastawiyli radiowóz, żeby skōntrolować wōz. Wtynczŏs chop, co siedzioł za kerownicōm audi straciōł nad nim panowanie i wjechoł w radiowóz.

Jak sie pokŏzało, 26-latek w ôrganiźmie mioł bez 1,5 prōmila alkoholu. Do tego nigdy niy posiadoł prawa do kerowaniŏ. Pasażerka, co ś nim jechała, tyż była ôpitŏ. Maszina pokŏzała bez 0,5 promila alkoholu w jeji ôrganiźmie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôżarci kerowcy to je ryalne zagrożynie dlŏ inkszych. Tym razym uciyrpieli szandarzi, co pojechali ôpitego kerowcy zastawić ôd dalszyj jazdy. Na szczyńście jejich życiu i zdrowiu już nic niy grozi. Kerowca audi może terŏz ôczekować ôbskarżyniŏ spowodowaniŏ wypadku pod wpływym alkoholu. Grozi mu niy mynij aniżeli trzi lata heresztu.

Fot.: KPP Brzeg

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza