„Ôdłōnczōmy ladowanie Warszawy” – latosi Marsz Autōnōmije

Już 14 lipnia w Katowicach ôdbydzie sie coroczny Marsz Autōnōmije ôrganizowany ôd Ruchu Autōnōmije Ślōnska. Latoś hasłym marszu bydzie „Ôdłōnczōmy ladowanie Warszawy”.

– Już czas, by nasze dŏwki szły na nasze wydatki – padajōm ôrganizatorzi.

2018 rok to 98. rok ôd prziznaniŏ wojewōdztwu ślōnskimu autōnōmije. Marsz Autōnōmije to je nojsrogszŏ manifestacyjŏ w Polsce na rzecz realnnego loklanego regyrowaniŏ. RAŚ dopōminŏ sie wrōcyniŏ wojewōdztwu autōnōmije we modernyj formie, jak tyż stworzyniŏ Republiki Regiōnōw.

We radosnyj, familijnyj atmosferze Ślōnzŏcy przejdōm ulicami Katowic, żeby pokŏzać prziwiōnzanie do Ślōnska i jego interesōw, a tyż do lepszyj ekōnōmije.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Wierzymy, iże za swoje w naszym regiōnie mogymy gospodarować dobrze i szporobliwie.

Ruch zaprŏszŏ do udziału we marszu na swojim fanpejdżu na Facebooku:

– Jeźli chcesz, coby nasze dŏwki ôstŏwały na miyjscu, pragniesz lepszyj edukacyje dlŏ swojich dzieci, dinstu zdrowiŏ, co lyczy, sprŏwniyjszyj kōmunikacyje publicznyj, rozwoju regiōnalnyj kultury i gŏdki. Chcesz na Ślōnsku godnie robić i żyć. Przijdź na Marsz Autōnōmije!

Marsz zacznie sie w połednie na placu Wolności w Katowicach.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza