Ôd soboty do soboty

Krōtki przeglōnd zdarzyń ze świata z ôstatnich siedmiu dni.

27.01.2018: Niy żyje Ingvar Kamprad

Fot. Ministry of Enterprise, Energy and Communications of Sweden/Sandra Baqirjazid

Umar Ingvar Kamprad, chop, co założōł i bez duge lata kludziōł Ikea. Kamprad umar 27 stycznia na swojij farmie wele Älmhult. Bōł 91 lŏt stary.

Piyrszy gyszeft Kamprad mioł, jak mu było piyńć sprzedŏwoł kołki swojim sōmsiadōm. Ikea założōł we 1943 roku, a piyrszy tŏwŏr ôd tyj fyrmy to były repliki ujkowego stoła do kuchnie. Kamprad do 2010 roku to bōł nojbogatszy Szwed. Ôd 1976 do 2013 miyszkoł w Lozannie (Szwajcaryjŏ), co ś nij wrōciōł do Szwecyje na pynzyjo.

Kampradowo śmierć niy bydzie mieć żŏdnego wpływu na Ingka Group fyrma-matka ôd Ikea. Jak pedzioł szwedzkimu serwisowi www.di.se Lars-Johan Jarnheimer, prezes ôd Ingka Group: “Zdŏ mi sie, co nic sie (po tyj śmierci – przip. red.) niy dzieje. Durś normalny gyszeft”. Przidoł ale, co chociŏż we fyrmie tym, co znali Kamprada, bydzie sie za nim cnić, ale nojlepsze, co idzie zrobić do jego uczczynio, to dalij iś ze staraniym ô niskie cyny i jeszcze lepszo produkcyjo mebli.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Źrōdło: Dagens industri

30.01.2018: Bolawy Brexit

Fot. licensed under the Open (HM) Government Licence v3.0.

Podug raportu ôd brytyjskigo regyrōnku niy ma takigo scynariusza Brexitu, przi kerym wyńście niy zaszkōdzi gospodarce ôd Wielgij Brytanije pisze serwis BuzzFeed News. We kożdyj prognozie gospodarka bydzie rōść wolnij: ô 2, 5 abo 8 procynt bez nojbliższe 15 lŏt.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Krōm tego wpływ wyńściŏ z Unije we krōtszym czasie bydzie jeszcze barzij dramatyczny, tak co trza sie lynkać ô pozycyjo Londynu, kiery robi za globalne gyszeftowe cyntrōm.

Regyrōnek niy ôpublikowoł ofyn tego raportu.

Źrōdło: The Daily Beast

31.01.2018: Hong Kong zakŏzuje handlować elefantowōm kościōm

Hong Kong to je nojwiynkszy rynek handlu elefantowōm kościōm na świecie, z tradycyjami starymi 150 lŏt. Terŏzki ale wkludzōne bydzie prawo, co do 2021 roku blank zakŏże tego gyszeftu. Prawo podane je na te, co ôd niydŏwna fōnguje kaj indzij w Chinach.

Zakŏz bydzie wkludzōny w trzech krokach. Nojprzōd zakŏżōm handlu trofyjami ze zwiyrza i elefantōwōm kościōm modszymi jak ze 1975 roku. Niyskorzij zakŏz bydzie sie tykać tyż starszych. Na ôstatku, we 2021 roku, gyszefciŏrze bydōm mieć przikŏzane zlikwidować swoje magazyny. Sztrŏfy do szmuglyrzy tyż bydōm wiynksze: fto by dalij handlowoł zakŏzanym towarym, ryzykuje 1,3 milijōna dolarōw sztrŏfy abo 10 latami wiyńziyniŏ.

Źrōdło: BBC

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza