Ôd soboty do soboty: 03.03.2018

27-02-2018: Bez hidżabu? Do heresztu!
Foto: Twitter.com

Bez ôstatnie dwa miesiōnce w Teheranie do heresztu trefiyło wiyncyj jak 35 kobiyt za to, co publicznie ściōngły hidżab. Nojwiyncyj znanŏ je sprawa ôd Vidy Movahed, kiero we grudniu łōńskigo roku zaheresztowali za dymōnstrowanie bez hidżabu.

Kobiyty burzōm sie skuli prawa religijnego, co regiyruje we Iranie ôd rewolucyje z 1979 roku i przikŏzuje kożdyj kobiycie starszyj jak 13 lŏt nosić hidżab a ôblykać szaty, kiere skryjōm jeji figura. Ôd pŏru lŏt we kraju corŏz siylniejszy je szwōng ku ôdciepaniu tego prawa.

Irańskŏ policyjŏ dała znać, iże kobiyty, kiere dymōnstrujōm bez hidżabōw, bydōm sōndzōne za namŏwianie do prostytucyje a korupcyje. Sztrofa za to – dziesiyńć lŏt wiynziyniŏ.

Źrōdło: Daily Mail

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

27-02-2018: Straciyło sie dwōch człōnkōw z kapele Pussy Riot

foto: Denis Bochkarev, licyncyjŏ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Olga Borisowa i Sasza Sofjejew zaginyli we wtorek na Krymie, w drōdze na lotnisko w Simferopolu, z kierego mieli lecieć nazŏd do Moskwy. Punkowŏ, politycznie zaangażowanŏ kapela przijechała na Krym, coby protestować w sprawie ukrajińskigo reżysera, Ołeha Sencowa, zawartego bez ruskie władze na dwajścia lŏt wiynziyniŏ.

Pussy Riot durś działŏ naschwŏl ruskim władzōm, skuli czego niy rŏz byli zawiyrani w hereszcie. Terŏzki ale pŏra godzin niyskorzij na Twitterze ôd kapele pokŏzała sie nowina, co Olga a Sasza sōm już bezpieczni.

Źrōdło: Newsweek

01-03-2018 Nowŏ nuklearnŏ brōń ôd Putina
foto: Presidential Press and Information Office, licyncyjŏ Creative Commons Attribution 4.0

Na przileżytość kożdorocznyj mŏwy do nacyje Władimir Putin poasiōł sie nowōm broniōm nuklearnōm, kiero mŏ ruskŏ armijŏ. Padoł ô podwodnym drōnie z nuklearnym ladunkiym i ô nadźwiynkowym fligrze, co lŏtŏ we chmōrze plazmy, skuli czego niy poradzōm go zmiarkować systymy namiaru.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Prezyntacyjo idzie czytać choby dymonstracyjo siyły, ale tyż za gest skierowany do ruskich ôdbiorcōw. 18 marca we Rusyji bydzie prezydyncki welōnek, w kierym – zdŏ sie – prezydynt Putin wygrŏ nastympne szejś lŏt kadyncyje.

Źrōdło: ABC News

02-03-2018: Posłabowoł ôstatni nosorożec pōłnocny
Foto: Mistvan, licyncyjŏ Creative Commons

Na świecie ôstały sie ino trzi nosorożce pōłnocne – wszyskie we rezerwacie Ol Pejeta we Kyniji. Sōm to dwie samice, Fatu a Najin, i jedyn samiec, Sudan, kiery prawie zachorzoł. Nosorożec je już stary (45 lŏt) i infekcyjŏ może skōńczyć sie śmierciōm.  Szanse na wyretowanie tego gatōnku, kiere zależały ôd tego, coby Sudan zapłōdniōł te dwie samice, terŏzki sōm mało wiela zerowe.

Nosorożce pōłnocne – a ś nimi i inksze gatōnki a podgatōnki nosorożcōw – sōm bliskie wymarciŏ. Ludzie łowiyli je skuli ich cynnych rogōw.

Źrōdło: The Guardian

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza