Ô tym, jak sie Ślōnzoki ze Gōrolami trefiyli

Ôtok we piōntek, 7 czyrwnia, we Galeryji „Jan” we Jōnkowicach, gm. Świyrklany, już bezmała ôsmy roz trefiyli sie Ślōnzoki a Gōrole, coby poczytać, pobojać, pośpiywać, a pograć, ale tyż sie trefić ze sobōm.

Wszystko zaczło sie kole 2009 roku, wtedy to Krzysztof Kokot, Ślōnzok ze Nowego Targu a Regina Sobik ze Jōnkowic, na jakimś kōnkursie poetyckim we Strumiyniu ugodali sie, coby naszykować taki tref „gwarōw”. Przi piyrszym trefie pōmōgła zocno familijo rechtorōw na pynzyji, Papiyżōw. Panoczek Leszek pochodzi spod Nowego Targu, a Maria ze Rybnika. Miyszkajōm tam, kaj praje majōm czas, trocha we Rybniku, trocha We Waksmundzie kole Nowego Targu. To rechtory Papiyże naszykowali plac na piyrszy tref we biblotyce we Rybniku.

Potym bōł drugi tref już w Nowym Nargu. Tyn tref pamiyntōm dobrze, bo jo tyż tam bōł, a czytoł żech swoji wiersze. Wybrali my sie mojim autym ze Ewelinōm Kuśka, Reginōm Sobik a Bogdanym Dzierżawa. Było to 19 października 2009, a we Nowym Targu trefiyli my na pōł metra śniega. Dyć gościnność gōrali roztopiyła wszystki lody. Poznali my tam tela zocnych ludzi, co niy do sie ich zapōmnieć do kōńca życio. Byli my we Waksmundzie, we chałupie ôd familije Papiyżōw, trefiyli my sie ze bratym ksiyndza Tischnera, nawiydziylimy tyż” Tischnerōwka a grōb ôd farorza, a wiersze czytali z nami znani poeci z Nowego Targu: Wanda Szado-Kudasikowa, Rōman Dziobōn  a Krzysztof Kokot. Nawiedziyli my tyż kościōł we Ludźmiyrzu.

Dej pozōr tyż:  „Nike” 2021 dlŏ Zbigniewa Rokity

Mie te czytani swojich wierszōw kosztowało tela nerwōw, że ôd tego czasu wiyncyj żech niy doł sie namōwić na taki coś. Dyć trefy trwały dalij, roz we Rybniku, abo Jōnkowicach, abo zaś potym we Nowym Targu. Ludzie sie miyniyli, jedni przichodziyli, inksi kajś trocha byli z boku, ale jedni byli sztyjc na tej binie, a czytali swoji wiersze: Wanda Szado-Kudasikowa, Rōman Dziobōń, Adam Kwiatek, Renata Lipkowska, Regina Sobik, Urszula Oślislok. Niy chca sam żodnego minyć, dyć wszystkich niy znōm, bo tyż niy ma żech przi tymu tak blisko, ale na trefach we Rybniku, abo Jōnkowicach dycko chca być, coby trefić sie ze przocielami ze Podhalo. We Nowym Targu tyż żech bōł już pora razy, na wieczorze poetyckim ôd Wandy Szabo-Kudasikowej, na Biesiadzie gōralsko-kaszubsko-ślōnskij. Wierza, że jeszcze niy roz sie trefiymy na trefie ślōnsko-gōrolskim, tyż dziynka tym wszystkim ludziōm, co pōmogajōm to naszykować: familijo Papiyż, dyrechtory roztomańtych Dōmōw Kultury, ale tyż zespoły regiōnalne, Koła Gospodyń Wiejskich, muzykanty a wszyscy inksi.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jo se ôbiecuja, że na 10 lot po swojij piyrszej rajzie do Nowego Targu zaś sie tam wybiera, ôdwiydzić głōwnie Wandy a Rōmana, ale tyż Krzysztofa, Adama a inkszych. A możno sie tyż zdecyduja co poczytać publicznie? Dyć to niy ma yno tref poetōw, ale głōwnie przocieli.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

 

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza