Ô fusbalu we Katowicach – zaprŏszyniy

We wtorek, 21 moja 2019 ô piōntyj, zaprŏszōmy na ciekawy tref do katowickej Hospody. Redachtōr Paweł Czado trefi sie ze Mariuszem Kowollem, coby poôsprawiać ô gōrnoślōnskim fusbalu we czasie II wojny.

Mariusz Kowoll je autorym ksiōnżki “Futbol ponad wszystko“, w kerej pisze ô historyji gōrnoślōnskygo fusbalu we czasie II wojny światowyj. Ô słynnym szpilu z 1942 roku we Bytōmiu (wtedy Beuthen), kaj reprezyntacyjŏ Niymiec pod wodzōm Seppa Herbergera grała ze Wilimowskim i Schaletzkim. Ale tyż na przeszło 400 strōnach ksiōnżki znojdziecie moc ciekawostek, bo mimo wojny, bōły we tym czasie “normalne” szpile.

Mariusz Kowoll prowadzi tyż strōna: https://fusbal-mk.pl/, kaj możecie poznać jak wiela dzioło sie we fusbalu tamtych lŏt.

Tref: 21 moja 2019 – godz. 17.00

Plac: Hospoda, ul. Gliwicka 6, Katowice

Stymp wolny!

Na miejscu idzie kupić ksiōnżka autotra oi dostać autograf. A ci, kerzy majōm daleko do Katowic, mogōm ôbsztalować do pyńdziałku ksiōnżka ze autografym we naszym gyszefcie!

Ô samym trefie poczytŏcie tyż na Facebooku.

Tref pod patrōnatym Wachtyrza.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza