Ô czystym lufcie w sercu Europy

„AIR TRITIA – czysty luft w sercu Europy“ – to tytuł kōnferyncyje, kero sie bydzie dzioć online 24 listopada.

Kōnferyncyjo „AIR TRITIA – czysty luft w sercu Europy“ je przeznaczōno do przedstawicieli miast, instytucyji i ôrganizacyji, co sie porajōm tymatykōm ôchrōny luftu. Kōnferyncyjo skupi sie na prziczynach zaniyczyszczynio luftu, a tyż na ôbranych strategijach i metodach rozwiōnzanio problymōw, sie uznowo za efektywne dlo strzodowiska i zdrowio ludzi, tyż z perspektywy ôbywatelsko-ekōnōmicznyj.

Ze strōny Rybnika, co uczestniczy we projekcie, w kōnferyncyji udzioł weźnie Janusz Koper, zastympca prezydynta miasta.
– Zdecydowano werta tego projektu to je podszukowanie mas luftu, co sie przemiyszczajōm na połedniu kroju i za jego granicami. Fachmańske instytucyje naukowe podszukujōm jako je jakość luftu niy ino w Rybniku, ale tyż poza jego granicami. To ekstra ważne w dugoôkrysowyj polityce walce ô czysty luft, co niy może fungować ino w granicach jednego miasta, podobne działania musi kludzić pora miast, po to cobychmy w prziszłości mogli dychać snożnym luftym – kōmyntuje Janusz Koper.

Cwek projektu „AIR TRITIA”, realizowanego w rōmach unijnego programu Interreg Europa Postrzodkowo, je poprowa zdolności zarzōndzanio jakościōm luftu we sektorze publicznym na pograniczu czesko-polsko-słowackim, dziynki stworzyniu i spotrzebowaniu modernych noczyń modelowanio zaniyczyszczynio luftu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W rōmach projektu ôbrobiōne bydōm tyż indywidualne strategije zarzōndzanio jakościōm luftu dlo 5 miast: Rybnik, Ôpole, Ôpawa, Ôstrawa i Żylina jak tyż spōlno strategijo dlo przestrzyństwa EUWT TRITIA.

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: Spotkanie ze Zbigniewem Rokitą

Zaniyczyszczōny luft je jednym z nojważniyjszych wyzwań, co ś niymi zmogajōm sie przedstowiciele europejskich regiōnōw. Zawarte w nim substancyje szkodliwe majōm negatywny wpływ na ludzke zdrowie, a bez to gynerujōm moc kosztōw ôbywatelskich jak tyż ekōnōmicznych. Granice państw niy sōm barierōm dlo zaniyczyszczōnego luftu i bez to zdatne je ôpracowanie insztrumyntōw, strategiji, jak tyż procedur, co by miały za cyl cweku zmyńszynie zaniyczyszczynio we skali miyndzynorodowyj.

Projekt je ryalizowany w rōmach programu Interreg Central Europe, spōłfinancowany ôd Europejskigo Funduszu Rozrostu Regiōnalnego (EFRR).

Zdrzōdło: materyje presowe, fot. UM Rybnik

Linki:

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza