Nowy tryner we Baniku Ôstrawa – Bohumil Páník

Banik Ôstrawa wczorej wyciep ze trynowania Radima Kučera, a dzisiej poznali my już nowego. Ôstoł nim znany tyż z trynowania we Polsce Bohumil Páník. Páník trynowoł już Banika we roku 2010 cuzamyn ze Vernerym Ličkou, kery je znany m.in. ze roboty we Gōrniku Zŏbrze. Mŏ też za sobōm kariera w Polsce, kaj trynowoł Lech Poznań, Miedź Legnica a Pogōń Szczecin. Ôd 2014 do 2018 bōł we Fastavie Zlin, kaj wygroł Puchar Rep. Czeskej a groł we Europejskich Pucharach.

Asystyntym ôstanie Jan Somberg.

No to we Ôstrawie wierzōm co ze Bohumilym Páníkym nie bandzie żodnej paniki a manszaft utrzimie sie we czeskej I lidze, mimo ôstatniego placu we tabeli.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Leszek Markowski

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza