Nowy dyrechtōr Bibliŏtyki Ślōnskij

Ôd 1 paździyrnika fungowaniym nojsrogszyj bibliŏtyki w wojywōdztwie pokludzi prof. Zbigniew Kadłubek.

W Bibliŏtyce Ślōnskij czōnek Zarzōndu Wojewōdztwa Ślōnskigo Henryk Mercik trefiōł sie z nowym dyrechtorym jak tyż prŏcownikami placōwki.

„Chcielibymy, coby Bibliŏtyka Ślōnskŏ miała znaczynie pōnadregionalne. Tak jak historyjŏ naszego wojywōdztwa, co z jednyj strōny je skōmplikowanŏ, ale z drugij niyôbyczajnie ciekawŏ i europejskŏ. Znaczynie Bibliŏtyki Ślōnskij tyż take winno być” – prawiōł w czasie trefu Mercik.

Prof. Zbigniew Kadłubek to je filolog klasyczny, kōmparatysta, esejista i tumacz, dŏchtōr nauk humanistycznych, profesōr nadzwyczajny we Katedrze Literatury Porōwnawczyj na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ślōnskigo. Na stanowisko dyrechtora Bibliŏtyki Ślōnskij ôstoł skŏzany bez kōnkurs.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

„Bibliŏtyka Ślōnskŏ popularyzuje wiedzã, podszukuje dynamiki twōrcze, inscynizuje wydarzynia. To plac zamożności i bogajstwa. Bogajstwym bibliŏtyki sōm jeji ludzie, pracownicy. Chcymy, coby kożdy w Bibliŏtyce Ślōnskij czuł sie jak u siebie. Bibliŏtyka Ślōnskŏ musi być liderym intermedialności w naszym wojywōdztwie” – podkryślōł przejmujōncy robotã nowy dyrechtōr.

Zdrzōdło: slaskie.pl, foto: BP Tomasz Żak

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza