Nowŏ partyjŏ na Ślōnsku

Niy ino Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ bydzie szukać sparciŏ ôd Ślōnzŏkōw we nojbliższym welōnku. Ôd pŏru dni zaregistrowanŏ je tyż partyjŏ Ślonzoki Razem.

– Ôd dzisiej mogymy działać ôficjalnie, z podniesiōnōm gowōm, majōnc ôsobowość prawnõ – pedzioł we ôświadczyniu wideo ôpublikowanym na Facebooku Lyjo Swaczyna, jedyn z liderōw nowyj partyje.

We wideo idzie tyż usłyszeć wezwanie do udziału we latosim Marszu Autōnōmije, co go ôrganizuje Ruch Autōnōmije Ślōnska.

– Niy dōmy sie ani zastraszyć, ani niy zgodzymy sie na to, żeby my niy mogli działać – padŏ Swaczyna.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ślonzoki Razem chcōm przejmnōńć niykere funkcyje, co nimi pŏrało sie Stŏwarziszynie Ôsōb Nŏrodowości Ślōnskij. Terŏz trwŏ robota nad programym partyje.

Ôkrōm Swaczyny partyjõ ôrganizujōm tyz miyndzy inkszymi Dariusz Dyrda, wydŏwca i redachtōr naczelny comiesiyncznyj gazyty „Ślůnski Cajtůng” i Andrzej Roczniok, szef niyzaregistrowanego Zwiōnzku Ludności Nŏrodowości Ślōnskij i Nŏrodowyj Ôficyny Ślōnskij.

Fot.: Lyjo Swaczyna, Ślonzoki Razem

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza