Niylegalnŏ tabaka w Rybniku

Policyjōny rybnickij kōmyndy, co zwalczajōm przestympczość ekōnōmicznõ przejōnli bezma 45 kilogramōw tabaki bez polskich cech akcyzy. Niylegalny tŏwŏr przinŏleżoł do 50-letnigo miyszkańca Rybnika. Podyjzdrzany usłyszoł już ôbskarżynia. Straty Skarbu Państwa skuli niezapłacōnyj dŏwki akcyzowyj wyniosły 44 tys. złotych.

Policyjōny z wydziału do walki z przestympczościōm ekōnōmicznōm Kōmyndy Miyjskij Policyje w Rybniku ôbsztalowali, iże jedyn z miyszkańcōw Rybnika przedŏwŏ niylegalnõ krajankã tabakowõ. Niylegalnõ, znaczy takõ, co niy była ôznaczōnŏ polskimi znakami akcyzy.

Szandarzi chyciyli 50-letnigo miyszkańca Rybnika. W czasie dalszych czynności policyjōny znŏdli i zabezpieczyli w jego pōmiyszkaniu hned 45 kilogramōw krajanki tabakowyj. Chop niylegalny tŏwŏr krōł na fiszli. Jak uzdali mōndurowi, 50-latek przedŏwoł go w jednym ze sklepōw na terynie Rybnika. Śledczy narachowali, iże werta strat skarbu państwa skuli niyzapłacōnyj akcyzy wyniosła 44 tysiōnce złotych. Podyjzdrzany usłyszoł już ôbskarżynie posiadaniŏ na przedej produktōw tabakowych bez wymŏganych polskich znakōw akcyzy i żŏdnych ôznaczyń. Za popołniōne przestympstwo może trefić do heresztu na nojbliższe 3 lata. Grożōm mu tyż ciynżke kŏry financowe.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Prometeusz zaskoczył na INDUSTRIADZIE 2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza