Niylegalne autōmaty do szpilōw w Katowicach

Policyjōny z Katowic, co zwalczajōm przestympczość ekōnōmicznõ społym ze funkcjōnariuszami Krajowyj Administracyje Skarbowyj, zabezpieczyli autōmaty do niylegalnych szpilōw hazardowych. Przekludzōnŏ akcyjŏ zakōńczyła sie przejyńciym 5 niylegalnych maszin. Za naruszynie prawideł ôrdōnku kŏrno-skarbowego grozi wysokŏ sztrŏfa, a nawet 3 lata heresztu.

Policyjōny z Wydziału do Walki z Przestympczościōm Ekōnōmicznōm Kōmyndy Miejskij Policyje w Katowicach dostali informacyjõ, iże w jednym z lokalōw przi ulicy Jōzefowskij mogōm być autōmaty do niylegalnych szpilōw hazardowych. Społym z funkcjōnariuszami Krajowyj Administracyje Skarbowyj wkroczyli do lokalu, kaj znŏdli niylegalne masziny. Skuli podyjzdrzyniŏ naruszyniŏ prawa ô szpilach losowych, mōndurowi zabezpieczyli 5 maszin, na kerych były kludzōne niylegalne szpile hazardowe przeciw ôbowiōnzujōncym prawidłōm. Autōmaty trefiyły do składōw ślōnskigo dinstu cylno-skarbowego. Terŏz śledczy ôbsztalujōm, jake straty pōniōs Skarb Państwa skuli niylegalnyj działalności zalōnu szpilōw. Za przestympstwo kludzyniŏ szpilōw losowych bez wymŏganyj zwōle abo kōncesyje grozi wysokŏ sztrŏfa abo kŏra do 3 lŏt wiynziyniŏ.

Fot. ilustracyjnŏ: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza