Niy żyje Grażyna Dziedzic

Niy żyje Grażyna Dziedzic, prezydyntka Rudy Ślōnskij. Ôd poru miesiyncy walczyła ze rakym, co bōł wykryty ôd dochtorōw po ôperacyji.

Narodziyła sie we 1954 roku w Bytōmiu. Robiyła na Ôrzegowie za rechtorka, niyskorzij we MÔPS za dyrechtorka. We 2010 kandydowała na sztela prezydynta Rudy i welōnek wygrała. Potym była jeszcze wybiyrano na dwie nastympne kadyncyje.

Ô śmierci Grażyny Dziedzic poinformowoł we społecznościowych mediach Krzysztof Mejer, wiceprezydynt Rudy Ślōnskij. Prawiōł, że: „walczyła do samego kōńca. Do ôstatnich chwil snuła plany na prziszłość, myślała ô trefach ze nojbliższymi i była zaangażowanŏ we sprawy Rudy Ślōnskij. […] Ôna była prawŏ wojowniczka, a bōj ze niymocōm do ôstatnich chwil wiedła ze richtich godnościōm”.

Fany Rudy Ślōnskij do pogrzebu bydōm ôpuszczōne do połowy mastu i przewiōnzane kirym. Pogrzyb je jeszcze sztalowany.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotografijo: Adrian Tync / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Żory: Ślōnski Przedszkole u starzika w Muzeum

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza