Niy ma nadziyje dlŏ ludzkości

  • Lot z 85 hydraulikami przerwany skuli awaryje haźla
  • Chop skŏrany za miyłość do krowy
  • Dzioucha przaje zwierzyntōm i pisze sie po gymbie
  • Chop futruje sie sterydami i niy wiy, że ône szkodzōm
  • Kerowca lastauta przejyżdżŏ po 2000-letnich ôbrŏzach, coby uszpŏrŏwać pŏrã pesos

Wiela hydraulikōw trza, żeby naprawić haziel? Niyrŏz ani 85 niy styknie. Fliger z Oslo do München musioł 27 stycznia lecieć nazŏd znad granice szwedzkij, bo zepsuła sie toaleta na pokładzie. Leciało nim 85 szpecōw ôd rułek i kokotkōw, ale tã toaletã sprawić szło ino ôd zewnōntrz. Na ziymi technicy wartko poradziyli wszyjsko dokludzić do porzōndku i fliger hned zaś wystartowoł.

Sōnd w Lōndynie uznoł chopa za winnego naruszyniŏ publicznyj przizwojitości po tym, jak siodłŏczka go znŏdła z galŏtami na kostkach, jednōm rynkōm miyndzy nogami, a drugōm rynkōm we krowie. Chop ze ściepniyntymi galŏtami poradziōł uciyc, ale niyskorzij prziszoł nazŏd. Ôbejrzały go dwie siostry i pōłgodzinnyj ôbserwacyji zazwōniyły po policyjõ (ino pytanie, czymu dopiyro wtedy). Niy mōmy informacyji ô tym, jak sie czuje krowa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Inkszŏ angelskŏ miyłośniczka zwierzōnt bardzo chciała pokŏzać światu, jak ô nie dbŏ. Dzioucha z Preston wciepła na Twitter fotografije swojigo nowego tatuażu, co sie go zrobiyła na gymbie. Niyma ôn jakiś fest skōmplikowany, bo to ino piyńć liter: „Vegan”. Padŏ, że moc ludzi gorszy sie na niã niy skuli tego, kaj tyn tatuaż je, ino skuli tego, że rozchodzi sie ô weganizmus. No cōż, zwierzynta radszyj sie po napisie niy kapnōm, że dzioucha im przaje. Modyj paniczce wiynszujymy szczyńściŏ przi szukaniu roboty.

Chop z Dublina we Irlandyji umar po tym, jak bez lata uzależniōł sie ôd sterydōw. Przed ślubym mioł zaczōńć brać pile, coby lepij wyglōndać, a potym niy wiedzioł sie rady przestać. Żōna padŏ, że kożdy wiy, że kokaina i heroina sōm niybezpieczne, a ô sterydach sie niy gŏdŏ, tōż niy wiedzieli, że take mogōm być efekty. Widać niy czytali ulotek ani niy kōnsultowali sie z dŏchtorym abo farmaceutōm.

W Peru chop przejechoł lastautym po Linijach Nazca. Te ôgrōmne ôbrŏzy stworzyła 2000 lŏt tymu cywilizacyjŏ prekolumbijskŏ, a UNESCO uznŏwŏ je za Światowõ Erbiznã. I chop pō nich przejechoł, bo niy znoł terynu i niy patrzoł na znaki. Lokalny cajtōng spekuluje, że sjechoł z Panamerykańskij Autobany, coby niy musieć płacić. Ôstatni rŏz takŏ destrukcjŏ prziniōs tam ze sobōm Greenpeace, tōż mogōm sie podać rynce.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jōnek Swaczyna sjeździōł cołki świat bez Google Maps, przeczytoł Wikipedyjõ, a adresy do Firefoksa wpisuje z pamiyńci. Nawiydzŏ wszyjske eki internetu i rŏz za kedy przinosi do Wachtyrza to, co znojdzie.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza