Niy bōjmy sie pedzieć „Niy!” – latosi Marsz Autōnōmije

W sobota, 13 lipca, w Katowicach ôdbydzie sie XIII Marsz Autōnōmije ôrganizowany ôd Ruchu Autōnōmije Ślōnska.

– Czymu nasz regiōn, kejś koło zamachowe polskij gospodarki, bōł wyeksploatowany i ôdstawiōny na bok? Możno bez to, że niy poradzymy stanowcz, głośno i kōnsekwyntnie pedzieć „Niy!” – pado Jorg Gorzelik, lider RAŚ.

2019 rok to 99. rok ôd prziznanio wojewōdztwu ślōnskimu autōnōmije. Marsz Autōnōmije to je nojsrogszo manifestacyjo w Polsce na rzecz realnego lokalnego regyrowanio. RAŚ dopōmino sie wrōcynio wojewōdztwu autōnōmije we modernyj formie, jak tyż stworzynio Republiki Regiōnōw.

We radosnyj, familijnyj atmosferze Ślōnzocy przejdōm ulicami Katowic, żeby pokozać prziwiōnzanie do Ślōnska i jego interesōw, a tyż do lepszyj ekōnōmije.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

– Latoś wojewōdztwu ślōnskimu ôbetniynto hned 40 mln zł we rōmach przekazowanyj ôd regyrōnku subwyncyje. Syjm Polskij Republiki ôdkozoł procedowanio projektu ôrdōnku ô ślōnskim jynzyku regiōnalnym. W kōńcu ministerstwo ôgłosiyło swōj ambitny plan budowy miyndzynorodowego banhofu, co bydzie ôbsugowoł Gōrny Ślōnsk kajś w polu pod małopolskim Ôlkuszym. Trzeba to wiyncyj, żeby pokozać swōj sprzeciw? – pyto Gorzelik.

Marsz zacznie sie w połednie na placu Wolności w Katowicach.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: „Rozświetlmy pamięć”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza