„Nike” 2021 dlŏ Zbigniewa Rokity

Zbigniew Rokita – fot. Marcin Musiał

Zbigniew Rokita wygroł latoś na gali „Nike” wszystko, co bōło do wygraniŏ! Za ksiōnżka „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” dostoł Nadgroda Literackŏ “Nike” 2021 za nojlepszŏ ksiōnżka i wygrŏł tyż we wejlowaniu Czytŏczy! Gratulujymy!

“Kajś” to ksiōnżka, w kerej narodzōny we Gliwicach pisŏrz, mierzi sie z własnym dochodzyniym do ślōnskości, jeji ôdkrywaniym durch na nowo. Przi tym ôkym reportera mierzi sie ze mitōma i stereotypōma, kere bez lata wele Gōrnego Ślōnska w Polsce narosły.

Ksiōnżka wydanŏ ôd Wydawnictwa Czarnego doczekała sie już dwōch nŏkładōw. Miejmy nadziejã, że dziynki nadgrodzie „Nike” siyngnie pō niã jeszczy wiyncej ludzi we Polsce i wejzdrzi na Gōrny Ślōnsk ôczami Rokity.

Cołkŏ gala nadgrody idzie ôbejrzeć na YouTube, my wklejōmy ôd mōmyntu, kaj laureat dziynkuje za nadgroda i robi to po ślōnsku. Posuchejcie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôkrōm „Kajś” we finale były tyż:

 • Kasper Bajon „Fuerte”, wyd. Wydawnictwo Czarne, 2020 (reportaż),
 • Krzysztof Fedorowicz „Zaświaty”, wyd. Wysoki Zamek, 2020 (rōman),
 • Aleksandra Lipczak „Lajla znaczy noc”, wyd. Karakter, 2020 (reportaż),
 • Grzegorz Piątek „Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949”, wyd. W.A.B., 2020 (reportaż),
 • Jacek Podsiadło „Podwójne wahadło”, wyd. WBPiCAK, 2020 (poezyjo),
 • Monika Śliwińska „Panny z »Wesela«. Siostry Mikołajczykówny i ich świat”, wyd. Wydawnictwo Literackie, 2020 (biografijo).
Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

2 kōmyntŏrze ô „„Nike” 2021 dlŏ Zbigniewa Rokity

 • 6 paździyrnika 2021 ô 10:52
  Permalink

  Na to, co we RP ôsiōngnōł taki erfolg, to je kapitalnŏ robota. Trocha minus, co narracyjŏ (wieża, że kuli ôdciyńciŏ ôd niymieckojmŏwnego kulturkreisu Gōrnygo Ślōnska) teiluje Lud Gōrnoślōnski na Niymcōw a Ślōnzŏkōw. Szło by sie winszować, coby narracyjŏ tyż sam bōła komplementujōnie-ergänzujōncŏ identitäty, kej handhabung ślōnskij ze polskōm. Przōd ech bōł tyż skeptisch co do ksiōnżki, po poczytaniu muszã pedzieć, co je ôna richtig dobrym leitfadynym, ku ślōnskŏści, a to niy ino dlŏ Ślōnzŏkōw ze backgroundym migracyjnym wiynkszym abo miyjszym. Je to richtig dobre kōmpyndium wiedzy ô Ślōnskości, ftore liferuje multum informacyji ô ôsobach ważnych dlŏ Gōrnego Ślōnska, na ftorym subwencjōnowany rozgłos medialny RP niy pozwoli tak drabko zaś. Fest mie raduje, co Polska, ftorŏ czyto usłyszy ô jednyj abo drugij ôsobie. Btw. dekontruje strach przed separatyzmym ślōnskim, ftore ftory dla Ludu Gōrnoślōnskigo je ino warszawskiym straszakiym na rest RP. Buch sie czyto we jednym cugu. Polycōm prawie niyôczytanym Gōrnoślōnzŏkōm, ejźli ftory se pomyśli, że to je buch, dlŏ “Goroli”, max “Krojcŏkōw”, to je fest we fejlerze. No ale wierzã, co moderny Ślōnzŏk weźnie a poczytŏ ônã. Gratulacyje dlŏ Autora, bo na zicher dźwigo dyskurs ślōnski, na level kaj śmiołby mieć dycki swōj plac.

  Ôdpowiydz
 • 4 paździyrnika 2021 ô 19:14
  Permalink

  Powinszowania dla Pana Zbigniewa. Należała mu sie ta nagroda. Ksionżka przeczytołech na jdenym wdechu.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza