Napisz to po ślōnsku nr 7

Jadymy dalij. Zaś mōmy nowy test do nauki godanio a pisanio po ślōnsku. Podwiyl bydōm przichodziyły nazod ku nōm Wasze ôdpowiedzi, to my tyż bydymy szykowali te testy. Jak dycko niy bydymy żodnego ôcyniać, pokazować felerōw. Bydymy yno pisać, jako my by my to napisali, abo pedzieli. Wy sami ôcynicie, na wiela poradzicie godać czytać, a pisać po ślōnsku. Wiymy, że jynzyk ślōnski je roztomańty, tōż piszcie po swojimu, używejcie swojich słōw, ale rōbcie to kōnsekwyntnie. My we tekstach używōmy litery ō i ô, tōż na to sie bydymy głōwnie dziwać. Kery poradzi, chce, a potrzebuje pisać litery ã, õ, ŏ, toż niech pisze, ale mōmy jedna prośba: piszcie te literki tam, kaj majōm ône być, abo niy piszcie ich wcale. Niy stawiejcie tych ptoszkōw na ślepo.

Godej, czytej a pisz po ślōnsku, a posywej nōm swoji ôdpowiedzi na nas test:

https://forms.gle/US8ndL5C7NCAuyjb6

Ślōnskich słōw idzie szukać we internecu na: www.dykcjonorz.eu

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza