Napisz to po naszymu nr 6 – podsumowani

Czas tak wartko leci, że zaś prziszoł czas na podsumowani testu „Napisz to po ślōnsku”. Prziszło kole 35 ôdpoiedzi. Dziynkujymy za wszystki. Jak sie tak dziwōmy, to widzymy, że ta nasza ślōnsko godka sie rōżni, a niy chcymy pisać, że coś  je źle, kej je inaksze, jak my znōmy, bo możno kajś u Was sie tak godo. Bezto chcymy pokazować bardziyj, jako my znōmy godka, a niy twierdzić, że tak „musi” być. Sōm ale sytuacyje, kaj trza dować pozōr. Kej piszymy po polsku „latem” to je to pora roku (lato), tōż mo być „bez lato”, a niy „latoś”,  bo to by było „w tym/ wbieżącym roku”. Jo znōm po ślōsnku słowa: warciejszy, gibciejszy, ciynżejszy, wōnżejszy. Możno niy ma tak na cołkim Ślōnsku, ale kej „nogawki są węższe”,tōż tyż „nogawice” miały by być „wōnżejsze”, a niy „wōnski” . Synek „idąc drogą patrzy w telefon” (cz. teraźniejszy), tōż  „idzie” a niy „szoł”. To sōm taki uwagi, coby przi tłōmaczyniu niy zmiyniać tyż synsu zdaniōw. Sprawa ”dwojanio”. Do rozwożynio je, czy chcymy ôstawić ta ślōnsko cecha, abo niy: dej, abo dejcie? To tak na wartko pora ôgōlnych uwagōw. Piszcie tyż Wasze uwagi.

 

1. Babciu, daj mi kromkę chleba

Moji tłōmaczyni: starko/ ōma dejcie mi krajiczek/ sznitka chleba.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôdpowiedzi były: starko/ ōma/ babcio dej/ dejcie/dajōm mi krōmka/ krajiczek/ sznita chleba

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

Babcia a kromka, zdo mi sie po polsku. Chlyb, ale chleba (niy chlyba).

 

 1. Nie wytrzymam tak długo bez papierosa.

Moji tłōmaczyni: niy wytrzimia/ strzimia tak dłōgo/ dugo bez cygarety/ cigarety.

Ôdpowiedzi: niy strzimia/ wytrzimia/ wytrzimōm,/ wydziyrżōm tak dugo,/ tak dłōgo/ telki czas bez cigarery/ cygarety/ cygareta.

Niy sōm to wszystki tłōmaczynia, yno te najpopularniejsze. Strzimia / wytrzimia może być. Kōńcōwka  „mōm”  (strzimōm, wytrzimōm)  wyglōndo mi na polsko, ale możno sie tak kaj godo?  Po „rz” mo być zmiynkczōne „i” ( strzimia, wytrzimia, a niy strzYmia, wytrzYmia) Ta cygareta (r.żeński), (bez cygarety, a niy tyn cygaret, bez tego cygareta).

 

3. Ten chłopak idąc drogą patrzy w telefon komórkowy

Moji tłōmaczyni: tyn synek idzie drōgōm/ podrōdze a dziwo sie na/ do mobilnioka.

Ôdpowiedzi: tyn synek/ karlus idzie/ ciśnie drōgōm/ cestōm/ po drōdze a dziwo sie/ kuko/ patrzi/ gapi sie/ spoziyro we telefōn/mobilniok /kōmōrka.

Najważniejsze: idzie, a coś robi (dziwo sie, kurzi), a niy idōnc coś robi. Telefōn, abo mobilniok. Kōmōrka to je raczyj w dōma spiżarnia.

 

 1. Przynieś mi tę parasolkę, bo ty jesteś szybszy

Moji tłōmaczyni: prziniyś mi tyn paryzol, bo tyś je warciejszy/ gibciejszy.

Ôdpowiedzi: prziniyś mi tyn paryzol/ szyrm, bo tyś je wartszy/ gibszy/ warciejszy/ gibciejszy/ gibki/ szybszy

Jo używōm słowa: warciejszy. Znōm tyż gibciejszy. Inksze słowa sōm dlō mie cudze, tōż niy moga pedzieć, czy sōm po ślōnsku?

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

 

 1. Co jest cięższe: żelazo, albo pierze?

Moji tłōmaczyni: co je ciynżejsze: zielazo, abo piyrzi?

Ôdpowiedzi: co je ciynżejsze/ co je ciynższe / co je srogsze/ co wiyncyj woży: zielazo/ żelazo/ żylazo/ ajza/ żylozo/ blacha, abo piyrze/ piyrzi/ piyrza/ piyrz/ pierze.

U nas sie godo: ciynżejsze, zielazo, a piyrzi/ piyrze. Wszystko inksze piszecie „na swoja ôdpowiedzialność”. Możno u Was sie tak godo, ale jo tego niy poradza pedzieć.

 

 1. Latem chodzimy na bosaka po podwōrku.

Moji tłōmaczyni: bez lato chodzymy po bosoku po dworze/ na placu.

Ôdpowiedzi: Bez lato/ latym/ w lato/ latoś chodzymy, chodzimy, łażymy, łazimy, lotōmy, boso/ po bosoku po placu/ po dworze.

Bez lato, bo w lato, abo latym niy ma dobrze po ślōnsku, a latoś znaczy „ w tym roku”. Chodzymy, łażymy, lotōmy, locymy. Chodzimy, a łazimy to je spolszczyni. Boso i po bosoku może być. Po placu i na dworze mo trocha inksze znaczyni, ale ôba sam pasujōm.

 

 1. Dawniej mama robiła swōj domowy makaron, a teraz używamy kupiony w sklepie.

Moji tłōmaczyni: downiyj/ piyrwej mama robiyła/kulała swojski nudle, a teraz/ terazki używōmy kupne.

Ôdpowiedzi: kedyś/ downiyj/ piyrwej/ kiejsi mama/ muter robiyła/ robiyli/ rychtowała/kulała sama/ własne /swoji/ swojski nudle, a terozki/ teraz bierymy/ mōmy/używōmy kupne/ kupiōne/ gotowe ze sklepu .

Sam była wielko roztomańtość w ôdpowiedziach, ale wiynkszość była dobro. Rozchodziło mi sie ô słowa: swojski, kupne, kulać, nudle, ale napisac tyż idzie inakszy.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

 

 1. Dzieczynka miała na głowie czerwony kaptur.

Moji tłōmaczyni: dziołszka miała na głowie czerwiōno kapuca.

Ôdpowiedzi: dziołszka,frela, dziewuszka miała na głowie/ gowie czerwiōno/ czerwōno kapuca/ zac/ hut/ kapturek

Bezmała kedyś sie godało ”czerwIôno, a niy czerwōno (bezto czerwiōnka). Hut, to je kapelusz, a kapturek po polsku.

 

 1. Uważaj, żebyś się nie ucięła tym sierpem.

Moji tłōmaczyni; dej pozōr, cobyś sie niy urzła/ utła tym siyrpym/ kosokym.

Ôdpowiedzi: dej pozōr, cobyś sie niy urzła/ urznyła./ utła/ uciyna/ ciachła/ żazła/ chlasła tym siyrpym/ kosokym.

Siyrp, abo kosok może być. Idzie sie ur-znyć, utnyć.

 

 1. Teraz modne są węższe nogawki w spodniach.

Moji tłōmaczyni: terazki modne sōm wōnżejsze nogawice w galotach.

Ôdpowiedzi: teraz/ terazki modne sōm wōnske,wōnższe., ciasne, wynższe/ wiynksze/ myńsze nogawice/ nogawki w galotach/ u galot

U nas dycko nogawice w galotach były wōnżejsze.

 

Trza sie sztyjc uczyć godać, czytać a pisać po ślōnsku, bez wadzynio, ale ze dyskusyjōm.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza