Na Świyntego Krzisztofa

 1. Na niedziela auto drabko wyglancujcie.
  Ôdkurzejcie zice, szyby wypucujcie.
  Czy mosz drogie auto, czy z Niymiec skludzōne.
  Kożde w ta niedziela bydzie poświyncōne.

Krzysztof fest był łasy na dioblo pokusa.
Do czasu aż poznoł nauka Jezusa.
Za pokuta przijōn se takie zadanie.
Że przekludzoł ludzi, wodōm, we Jordanie.

Roz przekludzoł bajtla małego na barku.
A tyn coroz ciynższy. Wiela wożysz smarku?
Mało sie niy tōnkli i ftoś dō nich godo.
Głos to był ôd tego, co wszechświatym włodo.

“… Jo je Jezus, twōj Zbawiciel. Jak Mie tukej dźwigosz, to cołki świat dźwigosz. ..”

Stōnd sie wziyno miano, Christoforusa.
Że to je tyn chop, co dźwigo Jezusa.
Tak że na parkingu hneda sie widzymy
Z Krzisztofym bryloczek tyż wōm poświyncymy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nojważniyjsi wyście, szofery z parafije.
Kożdy z wos po drōdze jeździć fest potrafi.
Za wos tyż bydymy fest mocno rzykali.
Byście zowdy dō dōm szczyńśliwie jechali.

Dej pozōr tyż:  Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza