Moc kultury #50: Śląskie Te Deum

Aleksander Lubina
Moc kultury

Śląskie Te Deum

Na Górnym Śląsku śpiewa się hymn Ciebie, Boże wielbimy. Jego melodia oraz po części słowa pochodzą od pieśni “Großer Gott, wir loben dich” autorstwa wiedeńskiego księdza Ignaza Franza z   roku1776.  w zależności od tradycji regionu wykonywany jest w metrum 3/4 lub 4/4.

Wersja śląska  jest wspólna (podobnie jak Dzieciątko) z Czechami, Słowacją, Austrią i częścią Niemiec. Melodia ta zdobyła popularność także w kościołach protestanckich, np. luteranie (przynajmniej na Górnym Śląsku) śpiewają “Boże wielki, pełnyś chwał” właśnie na tę melodię (link  do nagrania z Kościoła Jezusowego w Cieszynie).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W krajach niemieckojęzycznych podobny hymn znany jest jako Großer Gott, wir loben dich, w Czechach – Bože, chválíme Tebe, na Słowacji – Teba Bože chválime. (wiki)

Dzięki niemieckiej imigracji do USA melodia ta stała się podstawą popularnej pieśni chrześcijańskiej  “Holy God we praise thy name”.

Te Deum śląskie

Ciebie Boże wielbimy,
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego,
ze wszystkich sił wielbimy;
Dawco wszystkiego dobrego,
w dobroci nieskończony,
bądź na wieki chwalony!

Tobie Anieli w niebie
nucą: Święty, Święty, Święty!
i bez ustanku Ciebie
wielbią, Boże niepojęty!
chwała Twa, wieczny Panie,
na wieki nie ustanie.

Ojcze, któryś z niczego
wszystko stworzył, utrzymujesz;
Tyś początkiem wszystkiego,
wszystkim rządzisz, zawiadujesz;
i my wielbimy Ciebie,
wzorem Aniołów w niebie.

Chrystusa, Syna Twego,
wespół z Tobą uwielbiamy,
także Ducha Świętego
Bogiem naszym wyznawamy;
Tyś w Osobach trojaki,
ale w Bóstwie jednaki.

Ojcze, Syn Twój jedyny
przyszedł z nieba wysokiego.
Dla grzechów naszych winy
wyniszczył Siebie samego
z miłości niepojętej,
rodził się z Panny świętej.

Rodząc się, nie naruszył
Swej Rodzicielki panieństwa,
bo żądło śmierci skruszył,
nie wzdrygnął się człowieczeństwa;
wziął na się postać sługi,
by zgładzić nasze długi.

O Jezu miłosierny!
Zbaw nas, wołamy rzewliwie!
Zbaw nas, lud Tobie wierny!
Pobłogosław miłościwie
nam, dziedzictwu Twojemu,
drogą Krwią kupionemu.

Póki życia naszego,
będziemy Cię wielbić, Panie!
Ty z miłosierdzia swego
wysłuchaj nasze wołanie,
a zmiłuj się nad nami.
Nędznymi grzesznikami.

Broń nas od wszego złego,
prosimy przez Twe zasługi;
gdy przyjdziesz dnia sądnego,
policz nas między Twe sługi;
niechaj chwalimy Ciebie
na wieki wieków w niebie.

Te Deum milenijne

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśń, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

(wiki)

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJUVbzOGMEE

https://www.youtube.com/watch?v=yQ0eS7SHn_Y

https://www.youtube.com/watch?v=n0-n3-4xIRY

https://www.youtube.com/watch?v=ptefE5tuI1w

https://www.youtube.com/watch?v=rnr7bfB_5ik&t=9s

 

Dej pozōr tyż:  Edukacja regionalna: Piotr Mankiewicz, Muzeum Chleba

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza