Miyndzynŏrodowy Kōnkurs Muzyczny miana Karola Szymanowskigo

Dzisiej w Katowicach po piyrszy rŏz zaczynŏ sie Miyndzynŏrodowy Kōnkurs Muzyczny miana Karola Szymanowskigo i potrwŏ do 23 września, a nastympne edycyje majōm sie ôdbywać co piyńć lŏt.

Wydarzynie ôrganizuje Nŏrodowo Ôrkestra Symfōnicznŏ Polskigo Radia, a spiyrajōm je tyż miyndzy inkszymi Akadymijŏ Muzycznŏ miana Karola Szymanowskigo w Katowicach i Tŏwarzistwo Muzyczne miana Karola Szymanowskigo we Zakopanym.

Kōnkurs bydzie kludzōny we piyńciu kategoryjach: klawiyr, krzipka, śpiyw, kwartet smyczkowy i kōmpozycyjŏ. Dzisiej zaczynajōm sie przesuchania, a zgłosiyło sie bez 120 ôsōb z cołkigo świata. Do kōnkursu było tyż zgłoszōnych bez sto kōmpozycyji.

We jury kōnkursu sōm miyndzy inkszymi Krzysztof Penderecki, Eugeniusz Knapik, Andrzej Jasiński, Martin Roscoe, Bartłomiej Nizioł, Szymon Krzeszowiec, Jadwiga Rappé, Mitsuko Shirai, Valentin Erben i Tadeusz Gadzina. Pula nadgrōd to kole 180 tys. euro.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza