Mirosław Syniawa: Dwie drōgi

DWIE DRŌGI

Marzy ci sie kariera, życie celebryty,
co go co porzōnd widzi sie w telewizorze,
co sukcesōw i chwŏlby żŏdyn rŏz niy syty?
“Gwara” ci sie wydrŏpać jakżyw niy pōmoże
na take szczyty.

Chciołbyś, ażeby ôjce bajtlōm cie palcami
pokazowali, jak cie trefiōm na ulicy,
żeby cie, kaj niy wlejziesz, witali brawami?
“Dialekt” ci niy pōmoże stanōńć na tyj szpicy,
kerŏ cie mami.

Jak żeś tyn, co za chwołōm bez ustanku gōni,
co mu śniōm sie pō nocach laury i nadgrody,
co je rŏd, jak gŏdajōm ciyngym jyno ô nim,
nic ci zyskŏsz, kej piszesz sōnety i ody
w “mŏwie sŏrōni”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak ci niy dŏwŏ usnōńć myśl ô milijōnach,
frelach, co ci sie na kark ciepiōm, ô pałacach,
złotych haźlach, rzezanych w marmurze kolōnach,
a ci sie przi “jynzyku wsiŏkōw” durch chce gracać,
idziesz w złõ strōnã.

Dyć jak niy myślisz jyno ô tym, co sie kali,
ô tym, co mŏ ci prziniyś sławã, brawa, myto,
a chcesz to, co je richtig we wercie, ôcalić,
k tymu cynisz se prŏwdã w prostych słowach skrytõ,
idź, chopie, dalij!

 

Mirosław Syniawa – urodzony 1958 w Chorzowie, tłumacz poezji światowej na język śląski (m.in. wierszy zebranych w tomie “Dante i inksi”), autor poezji po śląsku jak i prozy pisanej w języku polskim (“Nunquam Otiosus”), współautor “Gōrnoślōnskygo ślabikŏrza”.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza