Miroslav Klose ôdebroł honorowe ôbywatelstwo Ôpolŏ

Miroslav Klose ôdwiedzioł 28 lutego 2018 Ôpole, kaj ôdebroł honorowe ôbywatelstwo miasta. Miasto prziznało mu je trzi lata tymu, ale do tej pory nie bōło sposobności, coby je formalnie przekōzać.

Miroslav Klose narodziōł sie we Ôpolu i zdobōł dlŏ niymieckiego manszaftu 71 torōw we 131 szpilach. Strzelōł też 16 torōw na Mistrzostwach Świata. Je to nŏlepszy dorobek i w niymieckim manszafcie i we Mistrzostwach Świata.

Po gali we Ôpolu Miroslav Klose udoł sie do szkōłki swojego miana we Chrōnstach, kaj trefiōł sie ze modymi fusbalorzōma.

Fotografijŏ głōwnŏ: Agencia Brasil

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Miroslav Klose, fot. Laszlo Szirtesi
Miroslav Klose, fot. Laszlo Szirtesi
Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza