Mikołōw: Ôgyń kamiynice

Mikołowscy policyjōny klarujōm prziczyny i ôkoliczności wczorejszego ôgnia. Do zdarzynio doszło kole godziny 9:00, w jednyj z mikołowskich kamynic na ulicy Bluszcza. Teroz trwajōm czynności, co majōm ôbsztalować ôkoliczności ôgnia. Skuli zdarzynio na szczyńście żodnymu nic sie niy stało.

Wczorej kole godziny 9:00 dinst mikołowskij kōmyndy policyje dostoł zgłoszynie ô ôgniu kamynice, do kerego doszło w Mikołowie przi ulicy Bluszcza. Na plac zaroz byli skerowani policyjōny. Jak wynikało z jejich stympnych ôbsztalowań, z niyznōmych do teroz prziczyn gorało pōmiyszkanie na drugim sztoku budōnku. Zdarzynie dokludziyło do zawalynio dachu jak tyż zalōnio pōmiyszkań niżyj i lodziarnie. Na szczyńście w wyniku tego zdarzynio niy było ôsōb poszkodowanych.

W akcyji gaśniczo-retunkowyj brało udzioł 14 zastympōw fojerwery. Policyjōny z krysu mikołowskigo jak tyż ôddziałōw prewyncyje z Katowic, a tyż wachtyrze miastowi zabezpieczali plac zdarzynio przed dostympym ôsōb postrōnnych.

W miyjscu ôgnia śledczy społym z biegłym z zakresu pożarnictwa przekludzōm ôglyńdziny, miyndzy inkszymi podle kerych ôkryślōne bydōm akuratne prziczyny i ôkoliczności ôgnia.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: KKP Mikołōw

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 12.09.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza