Mariusza Urbanka rajza bez życi na trzech kōłkach

Bez internec idzie trefić ludzi z drugigo kōńca świata a idzie tyż… sōmsiada. Jo żech trefiōł praje ôtok nowego kamrata, panoczka Mariusza Urbanka ze Jōnkowic. Miyszkali my blisko siebie, a dziepiyro jak żech sie wykludziōł z Radzijowa, to udało mi sie poznać pana Mariusza.  To możno skuli tego, że piyrwej niy rajzowoł ôn tela na tym swojim trzikołowym kole? Ô Mariuszu Urbanku czytoł żch już pora razy we gazetach, we internecu, ale nigdy żech niy wiedzioł, że miyszko tak blisko mie.  Poczytoł żech ôtok, że Mariusz Urbanek sprzedowo kalyndorze, a ôdezwoł żech sie dō niego, tōżtak my sie zgodali, a ugodali my sie na kawa. Dziepiyro, jak żech sie spytoł, kaj mōm na ta kawa przijechać, to sie pokozało, że na Podlesi, jaki kilometer ôd mojij starej chałupy. Po tej wiadōmości niy ôstało mi nic inkszego, yno siednyć do auta (naVelorexa już je trocha za zima) a zajechać do tych Jōnkowic.

Mariusz Urbanek ôd urodzynio choruje na porażyni mōzgowe, mo problymy z godaniym, chodzyniym, ale zamias „normalnego” siedzynio w dōma, abo jeżdżynio na kole, ôn wycisko z garażu swoji ekstra koło ô trzech kōłkach a ruszo we świat. To je sposōb pana Mariusza na rehabilitacyjo, ruszani sie. Latoś zajechoł ôn aże nad polski morze, a przejechoł na tym kole ôd Świnoujścio aże do Gdańska bez Hel. Nō ja, dyć na tako rajza niy wybiere sie chłop sōm, do Wisły by możno doł rady, ale niy nad Bałtyk, tōż keryś musi jechać z nim. A tako rajza tyż kosztuje. Kosztuje tyż lyczyni, a rehabilitacyjo. Dyć panoczek Urbanek niy halace, yno chyto sie roboty, a na kōmputerze projektuje kalyndorze, wizytōwki, a inksze strōny, bo Mariusz Urbanek je infomatykym.

Dej pozōr tyż:  Christian Michna nowy członkiem KTG

Jak treficie kaj na drōdze Mariusza Urbanka, tōż dejcie pozōr na jego koło, a pozdrōwcie go ôdy mie. Dyć, jakbyście kto chcieli pōmōc Mariuszowi Urbankowi, to idzie wlyź na strōna ô kalyndorzach a kupić jaki kalyndorz, abo zamōwić jako strōna we internecu. Styknie sie ôdezwać, a na pewo znojdziecie u Mariusza coś dlo sia. Idzie tyż dać Mariuszowi Urbankowi swōj 1 % ze podatku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pamiyntej! Mariusz Urbanek – chłop, co rajzuje bez życi na trzech kōłkach.

Fojerman

https://www.facebook.com/mariusz.urbanek1

https://www.facebook.com/Kalendarz2019/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza