Marcin Szewczyk: „Uprzejmie prosza o wypisani sie…”

Jako stały ôbserwator a jednocześnie doś aktywny używocz portali społecznościowych dołech se ôto pozōr na pewno nowomoda, kero festelnie kojarzy mi sie z takim dziecinnym powiedzyniym „Jak Ci sie nie podobo, to pozbiyrej swoji graczki i zmiyń piaskownica”. Rozchodzi mi sie ô coroz to czynści pojawiajōnce sie w internecie zdani „Uprzejmie prosza ôsoby, kere (tukej wstow se dowolny powōd) ô wypisani sie z grōna mojich kamratōw”.

Jak bumerang zdani te wraco przi kożej wiynkszej społecznej polaryzacji, kero niezależnie ôd tego czego gynał sie tyczy, to zouwizou skludzo sie jednak prawie dycki do jednego wspólnego mianownika, jakim je niestety polityczno ôpcyjo. I tak latoś powyższe zdani zalywało portale społecznościowe już przi takich ôkazjach jak prymiera filmu braci Sekielskich, strajk rechtorōw, parady Lesbijek, Gejów, Biseksualistōw, Transwestytōw, a terozki przi strajkach klimatycznych.

Niniejszo ôsprowka ni mo na cylu zajmowanio sie żodnym z powyższych tymatōw, a jedynie sposobu w jaki zachowujōm sie ludzie w internecie i jako przekłodo sie to na tzw. „real”. Niestety w miara jak posztympuje do przodku XXI wiek, tak ludzie coroz to barzi poddowajōm sie najnowszej chorobie cywilizacyjnej zwanej cyfrozōm. Tyko to już nie yno pokolyni tzw. „millenialsōw”, ale zarażo też coroz to czynścij i starsze roczniki. Dochodzymy do mōmyntu, w kerym wszysjcy zaczynōmy w jakiś sposōb dziecinnieć. Wszyjscy (zwłaszcza w mediach!) majōm gymby fol frazesōw ô demokracyji a dialogu, ale jak trza pogodać, to wolōm zachować sie jak bajtel, co jak zakrywo ślypia rynkami to liczy se, co go nie widać i wpisujōm na publicznym profilu jakże elokwyntne zdani:

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Uprzejmie prosza ôsoby kere popiyrajōm strajk rechtorōw / nie popiyrajōm strajku rechtorōw / łamistrajkōw; popiyrajōm ideologijo Lesbijek, Gejōw, Biseksualistōw, Transwestytōw / piyntnujōm ideologia Lesbijek, Gejów, Biseksualistōw, Transwestytōw: ekoignorantōw / ekoterrorystōw; zwolynnikōw partie X / przeciwnikōw partie X (etc.) ô wypisani sie z grona mojich kamratōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Prowda, taki ewyntualny dialog mało kiedy je letki. Przi takich tymatach moge niejednokrotnie sporo kosztować, tak nerwōw jak i ôpowogi. No ale, jak sie sztyndich fandzoli ô demokracyji, dialogu etc. no to do czegoś to mi sie zdo zôbowionzuje, pra?

Do tego sama powyższo „prośba” zakrawo ô jakiś tchōrzostwo z jednej strōny – no bo nie chce sie jednak samymu wywalać kamratōw czy ustawiać ich jako „unfollow”, abo z drugij na sztuczność takij cyfrowej znajōmości i pisze sie to, bo samymu nie wiy sie, co kery ô czym myśli.

Tako to mōmy cyfrowo hipokryzja, rōżowe bryle skonstruowane ze spersonalizowanego portalu społecznościowego, fraj ôd treści kere nōm nie pasujōm, tako gryfno bańka, kero w ôstatecznym rozrachunku zouwizou jeszcze bardzij dzieli ludzi na „swojich” a „jejich”.

Dziyki tej hipokryzji, mōmy same plusy dyć. Po piyrsze ni muszymy dziwać sie na treści tych (takich a ônakich) i darymnie sie nerwować, a po drugi mogymy ofyn ich ôbrażać i godać co rychtyk myślymy bez niebezpieczyństwa, co dońdzie to do nieôdpowiednich profili.

No ale Ponbōczek doł nōm wolno wola, to niech kożdy se robi jako chce, kożdy moge se prōbować budować swoja bańka i izolować sie ôd niewygodnych mu treści i prōbować unikać ôdpowiedzialności za swoiji poglōndy. Jo preferuja staromodno dyskusja i

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

“Uprzejmie prosza mojich kamratōw coby zachowywali sie jak majoranty. A jak co to zapraszōm do dyskusyje i polecōm dobrze uzbrojić sie w argumynty.”

Patrzcie tam jako!

Marcin Szewczyk
Historyk, pasjonat rekonstrukcji historycznej, od wielu lat zaangażowany w działalność bractwa rycerskiego. Prezez Stowarzyszenia BASZTA promującego regionalne zabytki. Propagator używania ślōnskij godki kaj sie yno do. Autor powieści “Silesia Noir”, wielokrotny laureat konku

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza