Marcin Melon: Do ôszkliwych lōmpōw

Pamiyntōm za bajtla jednego lōmpa miyszkać u nos na placu. Fest ôszkliwy stworok. Ciyngym siedzioł na placu, słepoł gorzoła ze flaszki i nazdowoł ludziōm, kere szli bez plac. Kej prawie go niy było na placu, kożdy wiedzioł, co poszoł do arbajtzamtu po swoja hilfa, coby mieć dalij za co pić. Niyskorzyj prziłaziył nazod, siadoł na swojim banku, ryczoł i ciepoł we ludzi flaszkami po gorzole i biksami po piwie. Nojwiyncyj nerwowało go, kej ftoś na niego krziwo wejrzoł:

– Co tak kukosz, gorolu? – ryczoł, egal czy tyn, kery na niego wejrzoł to bōł Ślōnzok abo gorol – Cosik ci niy sztimuje? Byda żył, jak chca, raus mi samstōnd, niy bydziesz mi godoł jak mōm żyć! Ciś, bo jak Cie pizna…!

Wtynczos nostympno flaszka abo biksa furgała ku chopōm i babōm, kere szli nazod z roboty, w keryj siedzieli po ôziym godzin abo i wiyncyj, coby zarobić na hilfy, kere dostowoł tyn ôszkliwy lōmp. Pamiyntōm, co już wtynczos mie to nerwowało, nale katać jo, bajtel, miōłbych nazdać starymu chopu?

Po jakymu ô tym terozki pisza? Dyć niy skuli tego, coby sie poasić. Kożdy miōł jakigoś lōmpa na placu, niy ma sie czym asić. Pisza ô tym terozki, bo prawie spōmnioł mi sie tyn lōmp, kej żech suchoł roztomajtych politykōw PiS-u. Tych, kere erbli roztomajte dotacje ze Unii Europejskij, a terozki frōnkajōm, co ta Unia niy śmiy na nich ani krziwo wejrzeć, bo ône bydōm żyć po swojymu i majōm kajś wszyske porzōndki cywilizowanego świota. Jedna rynka wyciōngajōm po wiyncyj piyniyndzy, a drugōm wygrożajōm. „Niy ma żodnyj spōlnoty europejskij, cōłko ta Unia je ino wynokwiono, wyimaginowano!” – fandzolōm. I to mie tyż fest szteruje. Bo jo, Ślōnzok, idyntyfikuja sie z Europōm. My zowdy w tyj Europie byli i niy rade filujymy na Polokōw, kere lynkajōm sie cywilizacyji, demokracyji, tolerancyji i inkszych europejskich wartości.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Za bajtla niy śmioł żech nazdać tymu ôżyrokowi ze placu, a terozki ani niy wiym czy gizd durś żyje i czy czyto „Wachtyrza”. Nale eli czyto, to tak mu napisza:

Giździe ôszkliwy! Niy ma ci gańba?! Kej bieresz piyniōndze ôd kogoś, to niy śmiysz niyskorzyj mu nazdować! Musisz uznać jego porzōndki i dać mu zwola, co bydzie na ciebie filowoł, eli niy wydowosz jego piyniyndzy na gorzoła! Katać niy poradzisz tego spokopić?!

No, musiōł żech to z siebie wyciepać. Nale jak znōm takich gizdōw, to ône to majōm i tak kajś…

Marcin Melon – nowiniorz, felietōnista, rechtōr, Ślōnzok. Dwa razy wygroł konkurs na “Jednoaktōwka po ślōnsku”. Autor kultowej seryje ô “Kōmisorzu Hanusiku“.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza