Lubliniec: amunicyjŏ na fiszli

Lublinieccy policyjōny przijōnli zgłoszynie ô amunicyji znŏdniyntyj w jednym z dōmōw na terynie miasta. Pokŏzało sie, iże posiedziciel budōnku w czasie skludzaniŏ fiszle znŏd patrōny, co pochodzōm pewnikym z II wojny światowyj.

Wczorej po połedniu, z dyżurnym lublinieckij kōmyndy skōntaktowoł sie miyszkaniec, co poinformiyrowoł ô znŏdniyńciu amunicyje na fiszli swojigo budōnku miyszkalnego. Pokŏzało sie, iże w czasie skludzaniŏ izbōw, pod jednã z balkōw stropowych znŏd pŏrãdziesiōnt sztuk amunicyje do gwerōw. Tymczasowo ôbsztalowano było, iże zabezpieczōne ôd policyjōnōw znŏlezisko może być z ôkresu II wojny światowyj.

Mōndurowi spōminajōm, iże tyj zorty znŏleziska trzeba traktować poważnie. Winno sie tyż trzimać ôstrożność i we żŏdnym przipadku niy wolno tykać tyj zorty przedmiotōw, ani wybadować czym ône naprŏwdã sōm abo przenosić ich w inksze miyjsce.

Zdrzōdło i foto: KPP Lubliniec

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza