Latosi Marsz na Zgodã ruszy 26 stycznia

Dziyń Pamiyńci ô Tragedyji Gōrnoślōnskij latoś przipadŏ w niydzielã, 27 stycznia. Dziyń wcześnij, we sobotã, 26 stycznia, ze Placu Wolności w Katowicach ruszy Marsz na Zgodã.

Marsz na Zgodã piyrszy rŏz bōł ôrganizowany we 2009 roku bez Ruch Autōnomije Ślōnska i dycki prowadziōł ôd Placu Wolności pod bramã byłego polskigo lagru kōncyntracyjnego Świyntochłowice Zgoda. Marsz symbolicznie czci pamiyńć ôfiar Tragedyje Gōrnoślōnskij.

Tragedyjŏ Gōrnoślōnskŏ to masowe represyje sowiecke i polske na ludności cywilnyj Gōrnego Ślōnska skuli jejich nŏrodowości w latach 1945-1946. Cołki polski aparat terroru bōł słożōny miyndzy inkszymi z milicyje, prokuratury, aparatu bezpieczyństwa i lagrōw. Z tych ôstatnich nojbarzij znane to Zgoda, Mysłowice, Łambinowice i Jaworzno. Heresztowani żyli we tragicznych warōnkach i byli czynsto torturowani. Sużyli tyż za zdrzōdło niywolniczyj roboty na grubach, hutach i inkszych werkach.

Inkszŏ czyńść Tragedyje to wywieziynie do Zwiōnzku Sowieckigo nojmynij 45 tysiyncy ôsōb. Tam, tak samo jak ci trzimani we Ślōnsku, robiyli za niywolnikōw we werkach. Władze wojewōdztwa ślōnskigo z tamtego czasu starały sie ô jejich powrōt, ale wielu z nich nigdy niy ôbejzdrzało zaś swojij ziymie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Marsz na Zgodã zacznie sie 26 stycznia, w sobotã, ô 11:40 na Placu Wolności we Katowicach.

Marsz na Zgodę 2018 (nagranie i zdjęcia: Jacek Tomaszewski)

 

Dej pozōr tyż:  Rybnik: „Rozświetlmy pamięć”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza