Krys tarnogōrski: chop z Byńdzina porwoł auto i staranowoł wrōta

Porwane auto, poprzniōne ôgrodzynie i instalacyjŏ wodnŏ, to bilans nocnyj szarży 27-letnigo miyszkańca krysu byńdzińskigo. Chop przedostoł sie na teryn ôgrodzōnyj posesyje, kaj w pywnicy chałpy powyrywoł rułki z wodōm, a potym porwoł volkswagena, co nim staranowoł zawarte wrōta wjazdowe. Szarżã chopa skōńczyła kolizyjōm z przidrōżnym ôgrodzyniym, jednak ôn uciyk piechty i zabarykadowoł sie w cudzym pōmiyszkaniu.

Policyjōny dostali zgłoszynie, iże w jednyj z miyjscowości w krysie tarnogōrskim, bez ôgrodzynia posesyji przeskakiwoł chop i wykrzikowoł, iże ftoś go gōni. Potym tyn chop z jednyj z posesyji porwoł zaparkowane auto i staranowoł nim zawarte wrōta wjazdowe. Przibyli na plac policyjōny z Pyrzowic wartko ôbsztalowali, w kerym rychtōnku ôdjechoł sprŏwca i ruszyli w pościg. Już na terynie krysu byńdzińskigo wachtyrze prawa dozdrzeli ôsztrzaśniynte na przidrōżnym ôgrodzyniu porwane wozidło. Bydōncy na placu świŏdkowie, skŏzali szandarōm dōm, do kerego wlecioł chop. 27-latek zabarykadowoł sie w izbie na piyrszym sztoku budōnku i niy chcioł żŏdnego puścić. Dopiyro po gŏdce z policyjōnami z Pyrzowic, miyszkaniec krysu byńdzińskigo ôtworzōł dźwiyrze. W gŏdce z policyjōnami sprŏwca prawiōł, iże gōniyły go niyznōme mu ôsoby, ôn chcioł być bezpieczny, tōż porwoł auto i jechoł w w strōnã swojigo dōmu. Na plac przijechali policyjōny z wydziału ruchu drōgowego, kerzi sprawiyli u 27-latka test na ôbecność w ôrganiźmie postrzodkōw bamōncōnych. Wynik testu bōł pozytywny, tōż policyjōny zabezpieczyli tyż krew do podszukowań. Posiedzicielka skradzionego auta poświŏdczyła, iże chop ôkrōm raubu i poprzniyniŏ wrōt wjazdowych, we pywnicy jeji chałpy zdemolowoł instalacyjõ wodnõ. Cołkość strat porachowano na kwotã 40 tys. złotych. Miyszkaniec krysu byńdzińskigo ôstoł zastawiōny i trefiōł do policyjnyj cele. Wczorej usłyszoł ôbskarżynia. Grozi mu do 5 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza