Kōnkurs na nojpiykniyjsze polske słowo

Polskŏ gŏdka to piyknŏ, starŏ mŏwa. Gŏdka na beztydziyń i ôd świynta, do rzykaniŏ i do ôsprawianiŏ, do dōm i do urzyndu, do chaje i do przōnio. Na dobre stała sie kōnskym naszego ślōnskigo jynzykowego landszaftu.

Skuli polskygo świynta chcymy z Wami poszukać za urodōm ôd tyj gŏdki. Znojś w nij to, co je ekstra przijymne do ślōnskigo ucha, nojbliższe naszyj regiōnalnyj wrażliwości. Chcymy pokŏzać jōm za atrakcyjnŏ, durś żywŏ i ważnŏ.

Zrychtowalimy do czytelnikōw Wachtyrza kōnkurs na nojpiykniyjsze polske słowo. Przisyłejcie ôdpowiedzi: jedne polske słōwko a krōtki kōmyntŏrz pō ślōnsku, po jakimu ône sie Wōm zdŏ piykne i ważne.

Nojfajniejsze ôdpowiedzi zbierymy i wydōmy w elektrōnicznyj publikacyji, kero bydzie dostympnŏ na naszyj zajcie. Ku tymu do 3 nojlepszych (podug nŏs) mōmy nagrody ksiōnżkowe: “Secesja Śląska – czyli Katanga” Andrzeja Burzyńskiego.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Kōnkurs na nojpiykniyjsze polske słowo:

 • Ôdpowiedzi przisyłejcie na: redakcyjo@wachtyrz.eu
 • Termin: 30.05.2020
 • Kożdy może przisłać ino jedna ôdpowiydź
 • Do ôdpowiedzi trza przidać te miano abo pseudōnim, co mŏ stoć w ôgłoszyniach a publikacyji
 • Przisłanie ôdpowiydzi to je zarŏz zgoda na niypłatno publikacyjo
 • Nojlepsze ôdpowiedzi wybierymy w redakcyji do 3.06.2020 i dōmy ô nich znać
 • Tych trzech ôsobōw, co wygrajōm ksiōnżki, spytōmy sie w emailu ô adresy
 • Kōnkursowy zbiōr pokŏże sie do 6 czyrwca 2020.
Pytōmy do zabawy!
Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza