Kokajina za 400 tysiyncy

Katowscy policyjōny, co robiōm nad zwalczaniym przestympczości narkotykowyj zastawiyli 2 chopōw, co w aucie przewoziyli marihuanã. W garażu jednego z nich mōndurowi znŏdli srogszõ wielość marihuany i kokajinã, a tyż sprzynt i chemikalia do produkcyje niyprzizwolōnych substancyji. Czŏrnorynkowŏ cyna przejyntyj kokajiny to kole 400 tys. zł. Sprŏwcy usłyszeli już ôbskarżynie posiadaniŏ znacznyj wielości narkotykōw. Terŏz sōm w hereszcie. Grozi im do 10 lŏt.

Policyjōny z wydziału do boju z przestympczościōm narkotykowōm katowskij kōmyndy wojewōdzkij utramyntnie kludzōm działania skerowane przeciwko ôsobōm zajmnujōncym sie ôbrŏcaniym narkotykami i inkszymi niyprzizwolōnymi postrzodkami bamōncōncymi. Tym razym efektym działań mundurowych je chycynie 2 chopōw podyjzdrzanych ô posiadanie znacznyj wielości narkotykōw.

Na terynie Bytōmia policyjōny zastawiyli 29 lŏt starego zŏbrzana i 26 starego bytōmiana. Chopi w aucie przewoziyli marihuanã. W garażu nojmowanym ôd jednego z zastawiōnych, mōndurowi znŏdli za to srogszõ wielość marihuany, a tyż kokajinã. W sumie zabezpieczōno było kokajinã, z keryj idzie zrobić 10 000 dziołkōw dilerskich tego narkotyku jak tyż marihuanã, keryj wielość przizwolyłaby na narychtowanie 2 000 dŏwek.

Czŏrnorynkowŏ cyna samyj kokajiny to kole 400 tys. zł. Narkotyk posiadoł barzo wysoki stopiyń czystoty. Mōndurowi zabezpieczyli ôkrōm tego pŏrãdziesiōnt kilogramōw chymikaliōw i sprzynt do produkcyje syntytycznych narkotykōw. Substancyje chymiczne były skryte w plastikowych faskach i kanistrach. Wyznaczōny we sprawie ekspert nabadŏ, jakij zorty narkotyki abo dopalacze szło wyprodukować z chymikaliōw znŏdniyntych w garażu. Zastawiyni chopi usłyszeli już ôbskarżynia posiadaniŏ znacznych wielości narkotykōw. Grozi im do 10 lŏt heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  In der Kürze liegt die Würze #5 - 21. Juli 2022 Łukasz Kohut und Birgit Sippel schauen sich die Lage der Sprachdiskriminierung im oberschlesischen Rosenberg (Ôlesno) an

Zdrzōdło: KWP Katowice

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza