Karciŏrz w Ôstrawie wyciōng ôd kobiyty 220 tys. korōn

Ôziymnŏście miesiyncy heresztu w zawieszyniu dostoł we Ôstrawie 21-latek, co wyciōngnōł ôd kobiyty bez dwiesta tysiyncy korōn za to, żeby uchrōniōł ja przed niybezpieczyństwami, co je sōm jij wywrōżōł kładzyniym kart. Kobiyta dostała załōmaniŏ psychicznego i skōńczyła na psychiatryji.

Kamraciŏ i przŏciele ôd kobiyty padajōm, iże ôna niy miała żŏdnych problymōw podwiela nie trefiyła chopa, ale stykło sztyrnŏście dni, żeby wszyjsko sie zmiyniyło. Prokuratōr stwierdziōł, iże ôn jã uzależniōł ôd rytuałōw ezoterycznych.

Chop jã prziciōng jeji uwŏgã znajōmościōm szczegōłōw jeji żywobyciŏ, a niyskorzij wziōn jij ôsprawiać ô niybezpieczyństwach, co sie walōm na jeji familijõ. Posyłoł jij tyż wiadōmości bez SMS. Potym powiedzioł, iże wiy, jak sie przed niymi ôbrōnić i polepszyć sprawy we familiji.

Podle prokuratury chop kobiycie pedzioł, iże potrzebne sōm płatne rytuały. Porzōnd jij padoł, co mŏ robić, bez przikłŏd swojimu chopowi do tyju, kawy i zupy miała dodŏwać swojã krew, zapŏlać świyczki, czytać nadyktowany tekst”.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kobiyta zeznŏwała za zawartymi dźwiyrzami. Stało sie tak po zalecyniach lekarki, bo podle nij musiało sie to ôdbyć bez ôbecności ôbskarżōnego.

Chop przed sōndym gŏdoł, iże ôn pōmŏgŏ ludziōm. „Czowiek, co niy mŏ tyj zdolności, ôn tego niy spokopi.”

Sōnd usōńdziōł mu ôziymnŏscie miesiyncy heresztu w zawieszyniu. Musi tyż ôddać bez 228 tysiyncy korōn. Usōndek niyma prawomocny.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza