Jurek Ciurlok we Rybniku na Ślōnskim Sztwortku

Dzisiej 19.12.2019r ô pōł piōntej po połedniu we Halo Rybnik, bōł to już XVIII tref ze seryji “Ślōnski Sztwortek”, zrychtowany bez Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich pm:
“Ślōnsko gŏdka, zakŏzane ksiōnżki i tajno drukarnio” podle ksiōnżki “O drukarzach, drukarniach i Drukach śląskich”

Ô tym i inkszych gyszichtach (historyjach), jak chopskich biblijofilach, kej dziynki ślōnskimu drukarzowi, ulyngła sie literacko polszczyzna we
XVI storoczu i kej we drugim storoczu we ślōnskich ksiyngach ulyngnōł sie hochdeutsch, poôsprawioł nōm dzisioj Jurek Ciurlok- znany
felietonista i prezenter radiowy, satyryk i humorysta, poeta, kolekcjoner i bibliofil, peregrynator po przeszłości i teraźniejszości
Śląska. Autor głośnej ostatnio książki o losach książąt śląskich “Ich książęce wysokości”.

Foto: Damian Bizoń i Józef Porwoł

Dej pozōr tyż:  Pokora na Zaôlziu:  wiecy, kiere sōm nejciynżejsze

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza