Jastrzymbie: porwali koła, żeby pojechać po cygaryty

W nocy z wtorku na strzodã na ul. Połōmskij trefiōł sie raub kōł BMX. Ôba koła były wert po 1000 zł. Na szczyńście ôba ôstały ôdebrane i wrōciyły do swojich prawowitych posiedzicieli. Terŏz 5 lŏt pozbawiyniŏ swobody grozi modym sprŏwcōm porwaniŏ.

Przed pōłnocōm miyszkańcōw chałpy przi ul. Połōmskij w Jastrzymbiu-Zdroju przecuciyło larmo na placu. Kedy zeszterowani wylecieli na dwōr, pokŏzało sie, iże straciyło sie koło wert 1000 zł. Posiedziciele posesyje rozdzielyli sie. Chop w czasie przeszukowaniŏ pobliskigo rejōnu na terynie garażōw dozdrzoł modego karlusa z jego kołym. Tyn, jak go ôbejzdrzoł, to uciyk i ôstawiōł koło.

Za to ślubnŏ ôd chopa kole smyntŏrza kōmunalnego chyciyła i trzimała do czasu przijazdu Policyje modego karlusa, co tyż mioł porwać koło. Ujynty sprŏwca porwaniŏ wytuplikowoł policyjōnōm, iże trefiōł kamrata, co namōwiōł go, coby pōjść na ul. Połōmskõ po jakeś koła, co na nich mieli jechać po cygaryty, a niyskorzij wrōcić i je ôddać. 18 lŏt mody miyszkaniec Jastrzymbiŏ skŏzoł chałpã, z keryj dokōnoł raubu. Szandarzi potwiyrdziyli, iże z stamtōnd tyż straciyło sie koło wert 1000 zł.

Dziynki postawie małżyństwa jedyn ze sprŏwcōw porwaniŏ ôstoł chycōny na placu zdarzyniŏ, za to tożsamość drugigo je już znanŏ policyjōnōm i hned tyż bydzie we rynkach policyje. Ôbōch grozi kŏra heresztu do 5 lŏt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Jastrzymbie

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza