Jak se wyrobić mocnõ markã biznesowõ? / Jak zbudować silną markę biznesową? Warsztaty w Katowicach

ŚL: Jak wyrobić se mocnõ markã dlŏ swojij firmy? Czego trza sie nŏprzōd chycić? Czym je dobry branding a kaj w niym idzie znojść faktor zocjalny? Podczas szulungu ci, co przijdōm usłyszōm ô fundamyntach kreowaniŏ marki na przikłŏdzie dwuletnij roboty przi projekcie zocjalnym  “Leżę i Pracuję”. Założycielka pozdrŏdzŏ reguły, na ftorych ôparła swōj projekt, a ftore tysz moge zastosować kożdy geszefcman a marketer. Tajlnyjmery pochytajōm pożyteczne knify pojakiymu rychtować mocnõ a angażujōncõ markã a toli ôbejzdrzōm jak ważnyn elementym we sktrukturach interesu je kompōnynt zocjalny. Spotkaniy bydzie dzierżeć formã prezentacyje ze krōtkiymi elemyntami warsztatowymi.

Przewodzić tymu bydzie: Maja Lipiak
Datum: 15.11.2018, 18.00
Miyjscy: Idea Hub Katowice, Chorzowska 107, Silesia City Center


Co sie tajlnyjmery doweidzōm na szulungu?

  1. Pochytajōm nŏprościyjsze spusoby jak se wyrobić dobrõ markã (na przikłŏdzie projektu zocjalnygo “Leżę i pracuję”)
    2. Jak ważny je elymynt zocjalny we startegiji rychtowaniŏ mocnyj a angażujōncyj marki?
    3. Grōntowne reguły, ftore wert znać przi zakłŏdaniu swojigo interesu (czego sie chycić nŏprzōd, pojakiymu ôbrac grupã kōntmanōw i jako do nich trefić, jak napoczōnć budōwać sowjõ pozycyjõ na markcie).

Dlŏ kogo je rychtowany tyn szulung?

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szulung je rychtowany dlŏ modych geszefcmanōw, co sie interesujōm modyfikacyjōm swojigo biznesmodelu na barzij “zocjalny” – zrychtowany na dany problym, abo zjawisko zocjalne. Warsztaty to je tysz dobre miyjscy dlŏ sztudyntow a modych geszefcmanōw, ftorzi patrzōm rychtować marka pod swōj interes.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Biogram Majki Lipiak
Zocjalny geszefcman, CEO we Leżę i Pracuję, piyrszyj agencyji marketingowyj, ftorŏ ôstała sporzōndzōnŏ, coby dać robotã ôsobōm sparaliżōwanym. Po Ausbildōngu – logistyczka i ekonōmka a ze interese – marketerka. Robiōła m.in. dlŏ “Agencji merketingu strategicznego RUBIKOM Strategic Thinking”, “Agencji Interaktywnyj Punkt Ktytyczny a Agencyji PR Pank Pikto”. Laureatka konkurencyji: “TEDxRavaRiver na śląskie idee warte rozpowszechniania”, Reprezyntanka Polski podczas zdarzyniŏ Merit360, ftore skupiŏ wele siebie modych ludzi zdeterminowanych do realizacyje “Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ”. Człōnkinia “Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” a tysz aktywnŏ ôbywatelka programu “British Council – Active Citizens for Social Enterprise”

****

PL: Jak zbudować markę dla swojego biznesu? Od czego zacząć? Czym jest dobry branding marki i jak w nim odnaleźć czynnik społeczny? Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą o fundamentach budowania marki na przykładzie dwuletniej pracy nad przedsiębiorstwem społecznym Leżę i Pracuję. Założycielka podzieli się zasadami, na których oparła swój projekt, a które może zastosować każdy przedsiębiorca i marketer. Uczestnicy zaczerpną przydatnej wiedzy o kluczowych krokach budowania silnej i angażującej marki oraz zobaczą jak ważnym elementem w strukturze biznesu stanowią elementy społeczne. Spotkanie będzie miało formę prezentacji z krótkimi elementami warsztatowymi.

Prowadząca: Maja Lipiak
Data: 15.11.2018, 18.00
Miejsce: Idea Hub Katowice, Chorzowska 107, Silesia City Center

Czego dowiedzą się uczestnicy szkolenia?
1. Zdobędą wiedzę o fundamentach budowania dobrej marki (na przykładzie projektu społecznego Leżę i pracuję).
2. Jak ważny jest element społeczny w strategii budowania silnej i angażującej marki?
3. Podstawowe zasady, które warto znać zakładając swój biznes (od czego zacząć, jak dobrać grupę odbiorców i do nich dotrzeć, jak zacząć budować swoją pozycję rynku).

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla młodych przedsiębiorców zainteresowanych modyfikacją swojego modelu biznesowego na bardziej „społeczny” – ukierunkowany na dany problem lub zjawisko społeczne. Warsztaty to również dobre miejsce dla studentów i młodych przedsiębiorców przymierzających się do budowania marki dla swojego biznesu.

Biogram Majki Lipiak
Przedsiębiorca społeczny, CEO w Leżę i Pracuję, pierwszej agencji marketingowej, która powstała po to, by dać pracę osobom sparaliżowanym. Z wykształcenia — logistyk i ekonomista, z pasji — marketer. Pracowała m.in. dla Agencji marketingu strategicznego RUBIKOM Strategic Thinking, Agencji Interaktywnej Punkt Krytyczny i Agencji PR Pan Pikto. Laureatka konkursu TEDxRavaRiver na śląskie idee warte rozpowszechniania, reprezentantka Polski w trakcie wydarzenia Merit360, gromadzącego młodych ludzi zdeterminowanych do realizowania Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ. Członkini Rady Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz aktywna obywatelka programu British Council – Active Citizens for Social Enterprise

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza