IV Piekarskŏ Noc Ślatujōncych Gwiŏzd

W niydzielã, 12 siyrpnia, już po sztwŏrty rŏz na terynie naôbkoło Kopca Wyzwolyniŏ w Piekarach Ślōnskich zôrganizowanŏ bydzie Piekarskŏ Noc Ślatujōncych Gwiŏzd. Prawie we tã noc padŏ maksimum roju perseidów – meteorōw, mianowanych potocznie ślatujōncymi gwiŏzdami.

Podle szpecyjalistōw, jeźli dopisze pogoda, we tã bydzie szło ôbejzdrzeć nawet do 110 ślatujōncych gwiŏzd na godzinã. Już po piyrszych minutach ôbserwacyje nieba, idzie dozdrzeć piyrsze ślatujōnce gwiŏzdy. Im ciymniyjszy plac ôbserwacyje, tym barzij klarowne sōm ślatujōnce meteory. Kopiec Wyzwolyniŏ w Piekarach Ślōnskich, ôddalōny ôd chałpōw i wygaszony na tã ôkoliczność, to je idyalnym plac do przepyndzyniŏ tego wieczora. Coby ôgraniczyć sztuczne światło, we tã noc zagaszōne bydōm latarnie na sōmsiednij ulicy Jōna Pawła II (kōncek ôd krziżōwki z ul. Bytōmskōm do krziżōwki z drōgōm nr 911). Dobrze je weznōńć ze sobōm podryncznõ taszynlampã.

Ôkrōm spōlnego wypatrowaniŏ ślatujōncych meteorōw, ôrganizatory narychtowali tyż siyłã inkszych atrakcyji. Dlŏ wszyjskich gości udostympniōne bydzie mobilne planetarium, co przizwŏlŏ poszyrzać swojã wiedzã ô świecie gwiŏzd i planet. W programie je tyż wykłŏd multimydialny ô astrōnōmiji. Dalszōm atrakcyjōm bydzie Fire Show – pokŏz tańca z ôgniym. Na terynie naôbkoło Kopca Wyzwolyniŏ bydzie szło pojeś we strefie gastrōnōmicznyj, wziōńć udzioł w ciekawych kōnkursach jak tyż wejzdrzeć w gwiŏzdy ze pōmocōm profesjōnalnych maszin astrōnōmicznych.

Noc zaczynŏ sie ô ôsmyj na wieczōr.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: UM Piekary

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza